c

Informácie o spracovaní osobných údajov

  • Vaše osobné údaje, ktoré ste vyššie vyplnil (a), budú spoločnosti Skanska (detailný prehľad spoločností tu), ako spoloční správcovi aosobných údajov (podľa Čl.26 GDPR), spracovávať výlučne na účely vzájomnej komunikácie súvisicea so správou, ktorú odošlete prostredníctvom tohto kontaktného formulára.
  • Vaše osobné údaje môžeme v prípade potreby, v nevyhnutnom rozsahu a v súlade s právnymi predpismi poskytnúť ostatným spoločnostiam Skupiny Skanska (tzn. spoločnosti Skanska AB, Švédske kráľovstvo a všetkým spoločnostiam s jej priamou či sprostredkovanou majetkovou účasťou) za účelom ich spracovania v súvislosti so vzájomnou komunikáciou, o ktorú ste prejavil (a) záujem prostredníctvom tohto kontaktného formulára. K prenosu osobných údajov do krajín mimo EÚ/EHP dochádza len vtedy, ak sú poskytnuté vhodné záruky (zodpovedajúce bezpečnostné opatrenia), napr. ak EÚ-komisia rozhodla, že takáto tretia krajina zabezpečuje primeranú úroveň ochrany alebo ak je uzavretá s príjemcom osobných údajov v takej tretej krajine dohoda o odovzdaní osobných údajov obsahujúca štandardné zmluvné klauzuly o ochrane osobných údajov, ktoré prijala EÚ-komisia a ktoré sú zverejnené na jej webových stránkach.
  • V súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov máte právo kedykoľvek požadovať prístup k spracovávaným osobným údajom, ktoré sa vás týkajú (čl. 15 nariadenia Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov); ďalej len "GDPR"). V prípadoch ustanovených právnymi predpismi o ochrane osobných údajov máte tiež právo na opravu nepresných osobných údajov (čl. 16 nariadenia GDPR), právo na ich vymazanie, ak napríklad vaše osobné údaje už nie sú potrebné pre niektorý z účelov ich spracovania (čl. 17 nariadenia GDPR ). Rovnako tak máte v stanovených prípadoch právo na obmedzenie spracovávania vašich osobných údajov (čl. 18 nariadenia GDPR), právo uplatniť svoje právo na prenositeľnosť osobných údajov (čl. 20 nariadenia GDPR) a právo podať námietku proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, ak sú spracovávané na základe oprávnených záujmov správcu (čl. 21 nariadenia GDPR).
  • Ak chcete uplatniť ktorékoľvek zo svojich práv, kontaktujte nás prosím pomocou týchto kontaktných údajov: Skanska SK a.s., Ochrana osobných údajov, Krajná 29, 821 04 Bratislava, e-mail: Contact.
  • Rovnako máte kedykoľvek právo podať sťažnosť k príslušnému dozornému úradu (ÚOOÚ), ak sa domnievate, že vaše osobné údaje sú spracovávané v rozpore s právnymi predpismi o ochrane osobných údajov.
  • Vaše osobné údaje uchovávame na čas nevyhnutný na vyššie uvedený účel. V prípade, že budeme spracovávať Vaše osobné údaje aj po dobu dlhšiu ako je uvedené vyššie, budeme ich vždy spracovávať len z dôvodov našich oprávnených záujmov alebo z dôvodov ustanovených právnymi predpismi a vždy len po dobu stanovenú právnymi predpismi.
Posledná úprava textu: 24.5.2018