Skanska na Slovensku
c

Certifikáty a poverenia

Spoločnosť Skanska SK a.s. má zavedený Integrovaný management systém – IMS, ktorý spočíva vo vhodnej a účelnej integrácií systémov riadenia.

Systémy riadenia

  • Systém manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001: 2016 (QMS)
  • Systém environmentálneho manažérstva podľa STN EN ISO 14001: 2016 (EMS)
  • Systém manažérstva BOZP podľa STN OHSAS 18001: 2008 (SMS)
  • Dobrovoľná účasť v schéme Európskeho spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS)

Integrovaný manažment systém je plne dokumentovaný, so zabudovanými kontrolnými nástrojmi a spätnými väzbami, vrátane nástrojov pre jeho ďalšie zlepšovanie.

Tento Integrovaný systém riadenia umožňuje okrem zaistenia maximálnej kvality vykonávaných prác a uspokojovanie požiadaviek zákazníka aj dodržiavanie všetkých pravidiel BOZP a OPP a minimalizáciu vplyvov na životné prostredie pri vykonávaní všetkých definovaných procesov v spoločnosti.

Integrovaný manažment systém je zavedený v celej spoločnosti Skanska SK a.s.

Integrovaný manažment systém je pravidelne preverovaný nezávislou treťou osobou (akreditovaný certifikačný orgán): Certifikačný orgán CERTICOM. (Pozn.: od roku 2020 bude novým certifikačným orgánom SGS Slovakia spol. s r.o.)