Etika

Naším cieľom je vykonávať všetky činnosti na vysokej morálnej úrovni v súlade s našimi hodnotami. Etický kódex spoločnosti Skanska a Dodávateľský etický kódex poskytujú potrebné usmernenie na dosiahnutie tohto cieľa.

Vysoká morálna úroveň

Cieľom spoločnosti Skanska je pôsobiť na vysokej morálnej úrovni na všetkých domácich trhoch. Na ceste k tomuto cieľu nás podporuje náš Etický kódex a Dodávateľský kódex, ktoré vysvetľujú správanie, ktoré očakávame od nášho dodávateľského reťazca a ďalších partnerov.


Základom sú naše hodnoty

Náš Etický kódex vychádza z hodnôt spoločnosti Skanska. Nie sú to len slová - vyjadrujú, ako sa snažíme žiť každý deň. Sumarizujú očakávania, ako máme zodpovedne a udržateľne riadiť naše podnikanie, a umožňujú nám byť dôveryhodným partnerom pre našich zákazníkov. Etický kódex spoločnosti Skanska je kľúčom k implementácii našich hodnôt do každodenného života.

Etický kódex stanovuje, ako sa máme správať v styku s našimi kolegami, zákazníkmi, komunitami, v ktorých pôsobíme, a ďalšími zainteresovanými stranami. Ponúka našim zamestnancom praktický návod, ako konať v súlade s našimi hodnotami, najmä s hodnotou Konáme eticky a transparentne. Kódex ponúka množstvo príkladov, ktoré zamestnancom pomáhajú uplatňovať dané princípy v každodennom živote. Pre dodávateľov sme zverejnili Dodávateľský kódex.


Jednoznačné vodítko

Etický kódex spoločnosti Skanska má poskytovať jednoznačné vodítko, a preto je rozčlenený do troch častí:

  • Naše záväzky na pracovisku
    O zodpovednej správe majetku spoločnosti Skanska a vytváraní zdravého a bezpečného pracoviska, kde vládne inkluzívna kultúra a kde môžeme všetci rozvíjať svoje profesionálne vedomosti, kde budeme rásť ako osobnosti a kde sa budeme cítiť vítaní.
  • Naše záväzky na trhu
    Obchodné vzťahy sú založené na úcte a obojstrannom prospechu. Preto sa vždy snažíme chápať a predvídať potreby našich zákazníkov, dodávateľov, partnerov a ostatných zainteresovaných osôb, preto sa správame poctivo a preto konáme zodpovedne a spravodlivo. Preto sa snažíme zo všetkých síl, pokiaľ ide o kvalitu, časový plán a rozpočet a snažíme sa podať lepší výkon, než sa očakáva.
  • Naše záväzky v spoločnosti
    Sme neoddeliteľnou súčasťou spoločnosti, preto sa usilujeme nachádzať nové spôsoby znižovania nášho dopadu na životné prostredie, presadzujeme spravodlivú súťaž a zlepšujeme komunity, v ktorých žijeme a pracujeme.

Otvorená kultúra

Náš Etický kódex poskytuje zamestnancom usmernenie, ale to neznamená, že nečelia etickým dilemám. Presadzujeme transparentnosť v pracovnej kultúre, kde sa dá o etike otvorene a pravidelne diskutovať, napríklad v rámci „chvíľok s hodnotami" na začiatku porád.

Týmto spôsobom sa snažíme zamestnancov naučiť, aby im nebolo nepríjemné riešiť etické otázky a dilemy so svojimi nadriadenými ani s inými ľuďmi. Všetci zamestnanci potrebujú mať pocit, že môžu nahlásiť porušenie nášho Kódexu.

Nahlasovanie podnetov

Každá obchodná jednotka spoločnosti Skanska má vlastný Etický výbor, ktorý vyšetruje všetky hlásenia. Jedným zo spôsobov, ako nahlásiť podnet, je naša linka Code of Conduct Hotline. Využiť ju môžu zamestnanci aj externé strany vrátane zákazníkov, dodávateľov a subdodávateľov.

Všetky informácie o nahlásení podnetu nájdete na tejto stránke: Ako nahlásiť podnet | www.skanska.sk

Podnety môžete okrem iného nahlasovať prostredníctvom našej e-mailovej adresy.

Obchodná etika

Podľa štatistík antikorupčnej skupiny Transparency International má stavebníctvo jedno z najhorších hodnotení v odvetviach priemyslu.


To pre Skanska predstavuje veľkú výzvu. V roku 2002 sme prvýkrát publikovali náš Etický kódex a v roku 2003 samostatnú smernicu „Compliance Guidelines", ktorá napomáha pri implementovaní zásad z Etického kódexu.

Ako člen inžinierskej a stavebnej skupiny v rámci Svetového ekonomického fóra v roku 2004 bola Skanska zakladateľom „Partnership Against Corruption" (známe tiež ako PACI principy).

Chief Officer Ethics, D&I, Riaditeľ odboru Správa spoločnosti

Magdaléna Dobišová Mgr.