Skanska na Slovensku
c

Životné prostredie a Green Business

Ako môžeme dosiahnuť trvalo udržateľný rozvoj?

V Skanska veríme, že udržateľný rozvoj je vlastne len synonymom pre dobré, rozumné a ohľaduplné podnikanie. Preto je myšlienka udržateľného rozvoja súčasťou obchodnej jednotky Skanska v každej krajine, kde spoločnosť pôsobí.

Za dodržiavanie zásad udržateľného rozvoja v každej obchodnej jednotke Skanska, teda napríklad i v Skanska Slovensko, je zodpovedný jej manažment. Napriek tomu túto politiku globálne zastrešuje materská spoločnosť Skanska AB. Manažment pre udržateľný rozvoj Skanska AB sa okrem toho zaoberá bezpečnosťou, ochranou zdravia pri práci a ochranou životného prostredia.

Pre hladké zavádzanie pravidiel udržateľného rozvoja

Ako každá obchodná jednotka, aj Skanska SK má svoj systém manažmentu pre udržateľný rozvoj, ktorý rešpektuje jej špecifiká. Aby pravidlá a pokyny zamerané na udržateľný rozvoj putovali od „matky" k dcérskym spoločnostiam hladko, existuje niekoľko skupín, ktoré majú uľahčovať zavádzanie Skanska udržateľného rozvoja v praxi.

  • Bezpečnostná skupina (Skanska Green Leadership Group)
  • Skupina na podporu komunity (Skanska Community Investment Network)

Skupina obchodnej etiky (Business Ethics Network)

Skupina je zložená zo šiestich vplyvných líniových manažérov zo šiestich obchodných jednotiek, ktorých súčasťou sú aj Skanska švédsky etický výbor a členovia manažmentu pre udržateľný rozvoj Skanska AB.

Manažérske systémy

Environmentálny systém riadenia ISO 14001

Všetky spoločnosti skupiny Skanska zaviedli v rámci integrovaného systému riadenia certifikovaný Environmentálny systém riadenia (EMS) v súlade s ISO 14001, ktorý je záväzný pre všetkých zamestnancov, subdodávateľov a všetky činnosti spoločnosti Skanska. Tento systém nás neustále vedie k priebežnému monitorovaniu všetkých procesov a k ich zdokonaľovaniu.

 

Systém riadenia bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci OHSAS 18001

Skupina Skanska má v rámci integrovaného systému riadenia zavedený a certifikovaný systém riadenia bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci podľa špecifikácie OHSAS 18001. V rámci systému dohliadajú na postup stavby a kontrolu dokumentov špecialisti BOZP, ktorí sledujú rovnako procesy realizované subdodávateľmi s dôrazom na dodržiavanie všetkých pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Systém riadenia kvality ISO 9001

Všetky spoločnosti skupiny Skanska v rámci integrovaného systému riadenia zaviedli a certifikovali systém riadenia kvality v súlade s ISO 9001, ktorý je záväzný pre všetkých zamestnancov, subdodávateľov a všetky činnosti spoločnosti Skanska. Všetci zúčastnení sú motivovaní krátkodobými i dlhodobými parametrami, ktoré modelujú budúcu spokojnosť zákazníka a sú úzko prepojené s jednotlivými zložkami odmeňovania zamestnancov.

EMAS (Schéma Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit)

Schéma Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) je dobrovoľným nástrojom Európskej únie vytvoreným pre organizácie, ktorý pomáha hodnotiť, riadiť a zlepšovať ich environmentálne správanie.

EMAS je spoľahlivým a efektívnym manažérskym nástrojom na trhu pre organizácie, ktoré chcú zlepšovať svoje environmentálne správanie prostredníctvom pridanej hodnoty oproti požiadavkám systémov environmentálneho manažérstva podľa medzinárodnej normy EN ISO 14001.

Ponúka systémový prístup a je navrhnutý tak, aby pomáhal organizáciám zlepšovať ich environmentálne správanie za súčasného zvyšovania ich konkurencieschopnosti, napríklad cez efektívnejšie využívanie zdrojov.

Všetky informácie o environmentálnom správaní Spoločnosti sú zahrnuté v Environmentálnom vyhlásení.