c

Servisné činnosti

Sme jedným z najväčších poskytovateľov servisných činností v oblasti klimatizácií. Zamestnanci servisného oddelenia oblasti Technológie pôsobiaci v jednotlivých oblastiach Slovenska zabezpečujú promptné riešenia, opravy zariadení, inšpekcie a tým aj spokojnosť zákazníkov.

Odbornosť a technické vybavenie

Pravidelný a odborne realizovaný servis vzduchotechnických a klimatizačných zariadení, ktorý realizujú technici nášho závodu, zabezpečuje predlženie životnosti zariadení s dosahovanými prevádzkovými parametrami a s dôrazom na minimálne zaťaženie životného prostredia.

Servisní technici sú profesionálni odborníci v jednotlivých oblastiach vzduchotechniky. Sú pravidelne školení v rámci interných školení, ako aj priamo u výrobcov vzduchotechnických zariadení. Pravidelne absolvujú školenia odbornej spôsobilosti technikov pri manipulácií s chladiacimi médiami a prácou na elektrických zariadeniach.

Pre výkon pravidelných servisných kontrol a energetických inšpekcií na klimatizačných a chladiacich zariadeniach disponujeme kvalitným značkovým náradím a prístrojmi.

Metodika inšpekcií pri servise

Počas energetických inšpekcií sa technici zameriavajú na porovnanie existujúcej technickej dokumentácie so skutočnosťou. Posudzuje sa dokumentácia o vykonávaní pravidelných inšpekcií odborne spôsobilou osobou v súlade s platnými normami a sústreďuje sa dokumentácia k inšpekcii.

Počas inšpekcie chladiaceho okruhu sa zhodnotí všeobecný stav zariadenia, stav kompresorov, skontroluje sa záznam z meraní in situ (kompresora), prevádzkové teploty, náplň chladiva, tesnosť chladiaceho okruhu. Taktiež sa skontroluje čistota vonkajších a vnútorných výmenníkov a iné.

Výsledky a závery inšpekcií

Po ukončení inšpekcií pre Vás vypracujeme správu, ktorá bude obsahovať:

  • výsledky meraní a výpočtov vykonaných pri inšpekcii
  • poznámky o efektívnosti a návrhy na zlepšenie
  • poznámky a nedostatky identifikované počas inšpekcie a návrhy na ich odstránenie
  • poznámky o kvalite údržby a návrhy na jej zlepšenie
  • poznámky o veľkosti zariadenia vo vzťahu k tepelnej záťaži a návrhy na zlepšenie

V prípade, že máte záujem o vykonanie servisu klimatizácií, alebo opravy zariadenia, neváhajte nás kontaktovať.

Ak už máte uzatvorenú servisnú zmluvu a nie ste spokojní s vykonávanými prácami či cenou, radi Vám poskytneme poradenstvo a prípadne vypracujeme alternatívnu ponuku. Rozsah prác a prevedenie bude riešené vzájomnou dohodou.

Posledná úprava textu: 6.11.2017