c

Výhody BIM technológií

Pre zhotoviteľa predstavuje BIM predovšetkým aktuálnu a spoľahlivú dokumentáciu stavebného projektu. Avšak zhotoviteľ nie je iba užívateľom modelu, ale zároveň dôležitým spoluautorom, pretože aktualizuje model v závislosti od skutočného stavu stavby a použitých prvkov.

Výhody

  • Vždy aktualizovaná a dostupná dokumentácia
  • Lepšia kvalita návrhov, detekcia kolízií, eliminácia chýb vo výrobe z dôvodu nekvalitného projektu
  • Kontrola dodržiavania časového a finančného plánu
  • Rýchlejšie spracovanie výkazov výmer (rozpočtár, kalkulant)
  • Lepšie plánovanie a koordinácia na stavbe

Výhody BIM pre investora

Primárnou výhodou pre investora je predovšetkým možnosť priebežne kontrolovať stav návrhu projektu. Vypracovaním napríklad kontrolných posudkov a analýz na základe BIM modelu je hlavným nástrojom na kontrolu realizácie a stavu stavby.

  • Kontrola a transparentnosť vo všetkých fázach projektu
  • Kvalitne spracovaný model má kladný vplyv na rozhodovanie a riadenie zmien v priebehu projektu
  • Zníženie rizika spojeného s prenosom informácií a tým aj času a nákladov
  • Bohatý zdroj informácií pre Facility Management a pre prevádzkovú fázu projektu
Posledná úprava textu: 6.11.2017