ESG

ESG, hovoríme tomu udržateľnosť

[E] - Environmental

[S] - Social

[G] - Governance

V spoločnosti Skanska vytvárame udržateľné miesta, ktoré podporujú zdravý život i za hranicami nášho života. Riešenia šetrné ku klíme zavádzame v každej fáze životného cyklu stavieb. Vytvárame priestory, ktoré podporujú zdravie a bezpečnosť a prispievajú k rozvoju miestnych komunít a podporujú ich potreby.

 

Vo všetkom, čo robíme, uplatňujeme najvyššie etické štandardy a to isté vyžadujeme od našich zamestnancov, subdodávateľov a dodávateľov. Prostredníctvom týchto opatrení sa snažíme dosahovať vlastné ciele udržateľnosti a pomáhať našim zákazníkom plniť ich ciele.

[E] - Životné prostredie

Naším cieľom je dosiahnuť nízkouhlíkové princípy vo všetkých našich projektoch a do roku 2045 dosiahnuť nulové čisté emisie uhlíka. To zahŕňa priebežný cieľ znížiť naše vlastné emisie (rozsah 1 a 2) o 70 % do roku 2030 a emisie hodnotového reťazca z našich projektov (rozsah 3) o 50 % do roku 2030.

Náš klimatický cieľ je vedecky podložený v súlade s požiadavkami Iniciatívy vedecky podložených cieľov (SBTi - Science Based Targets). Bol akreditovaný tak, aby zodpovedal zníženiu, ktoré je potrebné na udržanie globálneho otepľovania na úrovni 1,5 °C, čo je cieľ Parížskej dohody.

[S] Zabezpečenie zdravia a bezpečnosti pre všetkých

Starostlivosť o život je jednou z hodnôt spoločnosti Skanska, čo sa odráža v tom, že zdravie a bezpečnosť ľudí sú pre nás prioritou. Zavádzame inovatívne technické riešenia, navrhujeme stavebné postupy a pracovné metódy, ktoré znižujú zdravotné a bezpečnostné riziká na staveniskách a v prevádzkach. Tým minimalizujeme počet pracovných úrazov a vytvárame priestory, ktoré podporujú pohodu ľudí.

[G] - Správa (férové a etické podnikanie)

Zaväzujeme sa, že budeme vykonávať svoju činnosť na najvyššej úrovni integrity a transparentnosti, a očakávame, že tieto hodnoty budú zdieľať aj tí, s ktorými spolupracujeme. "Etické a transparentné konanie" je jednou z našich hodnôt a náš komplexný kódex správania je kľúčom k jej napĺňaniu. Stanovuje, ako by mali všetci zamestnanci pracovať a komunikovať na dennej báze s kolegami, zákazníkmi a ostatnými zainteresovanými stranami. Dopĺňa ho Kódex správania dodávateľov, ktorý musia dodržiavať všetci naši subdodávatelia, dodávatelia, konzultanti, zástupcovia a reprezentanti. Kódex správania dodávateľa je súčasťou našich zmlúv s týmito stranami a opisuje očakávania, ktoré máme od partnerov, s ktorými obchodujeme. Vyžaduje tiež, aby sa rovnaké zásady uplatňovali v dodávateľských reťazcoch dodávateľov.