c

Environmentálny management & Certifikácie

V celosvetovom kontexte bola spoločnosť Skanska prvou priemyselno-stavebnou skupinou, ktorá prijala a implementovala systém environmentálneho managementu podľa ISO 14001 už v roku 1996. V Slovenskej republike je Environmentálny management systém certifikovaný od roku 2002.

Spoločnosť Skanska sa environmentálnym manažmentom nie len poisťuje, ale celkovo ho zaradila medzi hlavné piliere svojho podnikania.

Organizácia

Skanska SK disponuje tímom odborníkov, ktorí sú zameraní na ochranu životného prostredia. Tento tím poskytuje poradenstvo a odbornú podporu líniovému managementu v oblasti legislatívy životného prostredia, inovatívnych prístupov k hospodáreniu s prírodnými zdrojmi a plánovaniu a v znižovaní našich dopadov na životné prostredie. Environmentálny management je implementovaný v „Našom spôsobe práce", teda v celom procese putovania zákazky firmou.

Certifikáty & Hodnotiace systémy

Špecifickú úlohu v stavebnom priemysle zohrávajú predovšetkým tzv. „environmentálne hodnotiace systémy".
Ide o nástroje s ucelenou sadou posudzovacích techník a kritérií, ktoré preverujú výstavbu budov či infraštruktúrnych projektov z environmentálnych, ekonomických a sociálnych hľadísk.

Naším cieľom je stať sa vedúcim staviteľom a developerom ohľaduplným k životnému prostrediu. Aj preto sme sa stali jedným zo zakladajúcich členov Slovenskej rady pre zelené budovy. Hlavným cieľom rady je podporovať rozvoj trhu, legislatívne zmeny a osvetu na Slovensku s cieľom transformovať stavebníctvo smerom k udržateľnej výstavbe.

"Zelené stavanie" poskytuje širokú škálu výhod z hľadiska ochrany životného prostredia, napríklad efektívnu spotrebu energie, efektívne nakladanie s vodou a odpadmi a ekologicky zodpovednú výrobu stavebných materiálov.

Rovnako ako v iných oblastiach aj v stavebníctve začínajú byť rôzne certifikáty kvality faktorom ovplyvňujúcim atraktivitu budov na trhu. Najmä v posledných rokoch rastie dopyt po energetickej a environmentálnej certifikáciu budov.