c

Životný a ekonomický cyklus

Zdieľame overiteľné, presné a nezavádzajúce environmentálne informácie o produktoch a ich použití.

Snažíme sa zlepšovať hodnotenie našich projektov, produktov a služieb z hľadiska ochrany životného prostredia, napríklad pomocou hodnotenia životného cyklu našich produktov prostredníctvom LCA a EPD preverení a certifikátov.

Jednou z hlavných hodnôt spoločnosti Skanska je používanie šetrných materiálov, tak pri stavebnej činnosti, tak i pri výrobe stavebných materiálov. Rozhodli sme sa zhodnotiť životný cyklus (LCA) našich hlavných produktov a spracovať environmentálne prehlásenie o produkte (EPD).

Posudzovanie životného cyklu a environmentálne prehlásenie o produkte je cesta k udržateľnému stavebníctvu. Produkt, ktorý získa EPD nemusí byť „ekologickejší" ako konkurenčný výrobok. Zmyslom EPD je poskytnúť pravdivé informácie o tom, aké veľké potenciálne environmentálne dopady má výroba, distribúcia, eventuálne používanie či odstránenie daného výrobku.

Zapojením LCA a EPD do podnikovej politiky sa jej udržateľný rozvoj stáva koncepčný a prestáva byť čisto len nástrojom marketingu či Public Relations. Tak, ako veľa našich generácií sprevádzalo drevo od kolísky až do hrobu v podobe rakvy, tak dohliada na život výrobkov proces LCA.

Čo to je vlastne EPD?

Environmentálne prehlásenie typu III podľa STN ISO 14025 je niekoľkostranový dokument, v ktorom sú uvedené a vyčíslené environmentálne aspekty a dopady daného výrobku či služby s ohľadom na celý jeho životný cyklus. Ide o dokument poskytujúci informácie o výrobcovi, výrobku a okrem toho je to súbor hodnôt, pomocou ktorých si môžeme učiniť predstavu, aké veľké sú environmentálne dopady daného výrobku. Podkladom pre zostavenie Environmentálneho prehlásenia III musí byť štúdia LCA (Life Cycle Assessment – Posudzovanie životného cyklu), zostavená v súlade so STN EN ISO 14040 a STN EN ISO 14044.

Na čo slúži životný cyklus?

Interpretácia životného cyklu slúži k prehľadnému prezentovaniu zistených poznatkov, napr. ktoré štádium životného cyklu produktu sa podieľa na environmentálnych dopadoch, kde dochádza k najväčšej materiálovej a energetickej náročnosti a podobne.

Na čo je dobrý EPD?

EPD je dokument, pomocou ktorého je možné vybrať si dodávateľa, ktorého výrobok má napr. nižšiu uhlíkovú stopu alebo produkuje s ohľadom na jeho životný cyklus menej odpadov či acidifikujúcich látok.