c

Podmienky používania

Vitajte na webových stránkach spoločnosti Skanska. Nasledujúce podmienky používania platia pre webové stránky Skanska a my Vás prosíme, aby ste si ich starostlivo prečítali.

Tieto podmienky obsahujú informácie o tom, ako môžete používať obsah webových stránok, ako spracovávame vaše osobné údaje a aké cookies sú použité na webových stránkach. Odkazy na "Skanska", "nás" alebo "my", ktoré nájdete nižšie v texte, sú odkazy na spoločnosť Skanska AB (poskytovateľa týchto webových stránok) a/alebo inú spoločnosť zo skupiny Skanska Group (najmä Skanska SK a.s., Skanska a.s., Skanska Reality a.s., Skanska Property Slovakia, s.r.o.).

Na účely prevádzkovania svojich webových stránok a týchto podmienok používania sa bude spoločnosť Skanska riadiť zákonmi ustanovenými slovenskými zákonodarcami. Keďže skupina Skanska zahŕňa subjekty z celého sveta, upozorňujeme, že ak bude ako poskytovateľ určitých webových stránok či služby uvedená iná spoločnosť, môžu zákony krajiny, kde je takáto spoločnosť založená, ukladať iné alebo dodatočné pravidlá. V takom prípade budú platiť príslušné zákony danej krajiny a takýto subjekt ich bude v požadovanom rozsahu dodržiavať.

Autorské práva a iné práva duševného vlastníctva

Informácie o autorských právach a ochranných známkach

Všetky práva k obsahu týchto webových stránok, ako je text, grafika, logá, obrázky, videoklipy, zvukové klipy a programy, sú majetkom spoločnosti Skanska alebo tretích strán a sú chránené najmä švédskymi, českými i medzinárodnými zákonmi o právach duševného vlastníctva. Všetky práva sú vyhradené.

Materiály na týchto webových stránkach poskytuje spoločnosť Skanska ako službu svojim zákazníkom a tieto materiály môžu byť využívané iba v súlade s nižšie uvedenými podmienkami. Sťahovaním materiálov z týchto webových stránok súhlasíte s danými podmienkami užívania.

Nezákonné používanie alebo distribúcia obsahu týchto webových stránok môže porušiť autorské práva a/alebo iné švédske, slovenské či medzinárodné zákony a takéto porušenie môže byť súdne zažalované.

Používanie ochranných známok spoločnosti Skanska

Ochranné známky a obchodné značky spoločnosti Skanska môžu byť použité len v súlade s týmito podmienkami používania alebo s predchádzajúcim písomným súhlasom spoločnosti Skanska. Použitie ochranných známok spoločnosti Skanska pri reklame a propagácii výrobkov a služieb spoločnosti Skanska si vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas.

Používanie obsahu webových stránok

Tieto webové stránky a ich obsah nesmie byť menený, prenášaný, reprodukovaný, zverejňovaný, licencovaný, premiestňovaný, predávaný alebo inak využívaný pre akékoľvek komerčné použitie bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Skanska.

Spoločnosť Skanska súhlasí s tým, aby ste si pri zoznamovaní sa s obsahom webových stránok v prípade potreby vytvárali dočasné kópie obsahu týchto webových stránok. Tiež si môžete vytlačiť toľko obsahu webových stránok, koľko primerane zodpovedá súkromným potrebám, a môžete na naše webové stránky odkazovať. Akékoľvek ďalšie používanie informácií na webových stránkach je prísne zakázané.

Pri zhotovovaní kópií informácií na webových stránkach nesmiete informácie upravovať ani nesmiete odstrániť informácie o autorských právach alebo názov spoločnosti Skanska.

Vylúčenie zodpovednosti

Informácie na webových stránkach sú všeobecné a nemali by sa používať ako jediný a výhradný zdroj pri rozhodovaní o dôležitých otázkach. Neustále pracujeme na zabezpečení toho, aby boli naše webové stránky presné, úplné a aktuálne, však vždy existuje riziko, že napríklad preklepy, vonkajšie vplyvy a technické chyby povedú k zavádzajúcim informáciám. To znamená, že spoločnosť Skanska nemôže zaručiť a neprijíma zodpovednosť za to, že budú informácie vždy správne, úplné a aktuálne.

V prípade, že spoločnosť Skanska odkazuje na webové stránky tretej strany, slúži takýto odkaz len pre pohodlie užívateľov a spoločnosť Skanska neponesie žiadnu zodpovednosť za obsah či presnosť informácií uvedených na takýchto webových stránkach.

Materiál od užívateľov

Akýkoľvek materiál a iné oznámenia, ktoré prenesiete alebo umiestnite na tieto webové stránky v súvislosti s využívaním funkcií webových stránok, budú považované za nedôverné. Spoločnosť Skanska bude mať právo použiť taký materiál pre komerčné i nekomerčné účely.

Pri používaní webových stránok nesmiete poskytovať žiaden materiál alebo informácie, ktoré sú nezákonné, môžu byť považované za urážlivé alebo za marketing alebo ktoré sú akýmkoľvek iným spôsobom vnímané ako nepatričné. Takýto obsah bude z webových stránok odstránený a takisto si vyhradzujeme právo ukončiť Vaše služby na webových stránkach, ktoré ste začali využívať.

Pokiaľ bude tento materiál alebo oznámenie, ktoré nám zašlete cez webové stránky, obsahovať osobné údaje, budú platiť podrobnosti uvedené v časti Spracovanie osobných údajov nižšie.

Rôzne

Spoločnosť Skanska môže kedykoľvek zmeniť tieto podmienky používania, rozhodnúť o zverejnení alebo odstránenie príspevkov a obsahu na webových stránkach a/alebo webové stránky zneprístupniť. Ak sa podmienky používania zmenia, budete o tom informovaný zverejnením novej verzie na webových stránkach. Žiadame vás preto, aby ste sledovali prípadné nové verzie podmienok používania.

Spracovanie osobných údajov

Úvod

Vaše súkromie je pre nás dôležité a pri akomkoľvek spracúvaní osobných údajov sa snažíme o vysokú úroveň ochrany. V rámci EÚ/EHP platí od mája 2018 všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR).

V súlade s platnou legislatívou o ochrane osobných údajov bude spoločnosť Skanska AB, Skanska SK a.s., Skanska a.s., Skanska Reality a.s., Skanska Property Slovakia, s.r.o. alebo spoločnosť, ktorá bude inak špecifikovaná ako správca údajov, zodpovedať za spracovanie vašich osobných údajov, ako je uvedené nižšie. Ak máte otázky týkajúce sa tejto informácie, alebo ak si prajete vykonať niektoré zo svojich práv, ktoré sú stanovené nižšie, kontaktujte prosím spoločnosť Skanska prostredníctvom kontaktných údajov uvedených nižšie v časti s informáciami o kontaktoch.

Zhromažďovanie a spracovávanie osobných údajov

Termín "osobné údaje" označuje také informácie, ktoré sa môžu priamo alebo nepriamo vzťahovať k vám ako fyzickej osobe. Takými údajmi sú napríklad meno, fotografie, osobné identifikačné číslo, kontaktné údaje, Vaše príspevky do súťaží, Vami vykonané voľby, Vaše správanie sa na webe alebo Vaša IP adresa. Spracovanie osobných údajov označuje akýkoľvek úkon, ktorý my alebo tretia strana, s ktorou spolupracujeme, s osobnými údajmi urobí, ako je napríklad zhromažďovanie, zaznamenanie a uloženie.

Osobné údaje môžu byť spracovávané len pre určité a výslovne vyjadrené účely a nesmú sa následne spracovávať na žiadny účel, ktorý je nad rámec týchto účelov, pokiaľ k tom Skanska nezíska samostatný právny titul.

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, budú spracovávané výhradne pre účely vybavovania akéhokoľvek Vašej požiadavky či pre vytvorenie dohody s Vami, a tiež na poskytovanie informácií a služieb vo vzťahu k takejto požiadavke či dohode. To sa môže napríklad týkať zaznamenanie vášho záujmu o naše produkty, o súťaže inzerovanej na našich stránkach, ktorých sa rozhodnete zúčastniť, alebo prihlásenie k odberu newsletterov, ktoré si objednáte.

Vaše osobné údaje môžu byť taktiež použité pre účely marketingu a sledovanie správania sa zákazníkov za účelom predaja produktov a služieb a ich vývoja a zlepšovania. Ak si neželáte dostávať marketingovú komunikáciu a/alebo akékoľvek ponuky, kontaktujte nás prosím prostredníctvom kontaktných údajov uvedených nižšie v časti s informáciami o kontaktoch.

Osobné údaje sú tiež spracovávané na štatistické účely, aby sme vedeli, ako užívatelia webové stránky používajú, mohli ich správanie analyzovať a prispôsobovať im zobrazenie obsahu na mieru. Tieto údaje sú však spracovávané len súhrnne alebo v podobe, ktorá neumožní vás individuálne identifikovať. Údaje sú tiež spracovávané nepriamo v súvislosti s vývojom, testovaním a správou IT systémov, ktoré bežia na pozadí našich webových stránok.

Pokiaľ využívate funkcie našich webových stránok, ktoré vám umožnia vkladať informácie alebo iný obsah, upozorňujeme, že vkladané informácie môžu tiež obsahovať osobné údaje. Pokiaľ Vami vkladané informácie obsahujú údaje o ďalších osobách, môžete ich zverejniť iba vtedy, ak na to máte od dotknutých osôb súhlas.

Právny rámec pre spracovávanie a doba uloženia

Spoločnosť Skanska spracováva Vaše osobné údaje, ak je to potrebné pre účely plnenia zmluvy s Vami alebo ak má iný oprávnený a opodstatnený záujem na spracovávanie Vašich osobných údajov. Ak by malo dôjsť k spracúvaniu Vašich osobných údajov pre niektorý z účelov, pre ktorý je podľa platnej legislatívy nevyhnutný Váš súhlas, získanie vášho súhlasu predchádza vlastnému začatiu takéhoto spracovania.

Údaje, ktoré zhromaždíme v súlade s vyššie uvedeným, budú zmazané, hneď ako bude naplnený účel ich spracovávania a skončia všetky lehoty s tým súvisiace.

Bezpečnosť pre účely ochrany osobných údajov

Spoločnosť Skanska chráni Vaše osobné údaje vysokou úrovňou bezpečnostných opatrení a prijala v tomto smere príslušné technické a organizačné opatrenia, aby ochránila Vaše osobné údaje pred neoprávneným prístupom, zmenami, šírením alebo zničením.

Obmedzenia týkajúce sa poskytnutia osobných údajov

Môžeme si najať externých partnerov, ktorí budú vykonávať úlohy v našom mene, ako je poskytovanie IT služieb alebo marketing, správa tlačových správ, analýzy údajov alebo štatistiku. Vykonávanie týchto služieb môže znamenať, že naši partneri, tak v rámci EÚ/EHP, ako aj mimo nich, budú môcť získať prístup k Vašim osobným údajom. Spoločnosti, ktoré v našom mene spracovávajú osobné údaje, s nami musia vždy podpísať zmluvu, aby sme boli schopní zaručiť vysokú úroveň ochrany vašich osobných údajov aj u našich partnerov.

Špeciálne bezpečnostné opatrenia sú prijaté vo vzťahu k našim partnerom mimo EÚ/EHP, ako je napríklad podpis zmlúv, ktoré obsahujú štandardizované vzorové ustanovenia pre odovzdanie údajov, ktoré prijala Komisia EÚ a ktoré sú uverejnené na jej webových stránkach.

Spoločnosť Skanska môže tiež zverejniť Vaše osobné údaje tretím stranám, napríklad polícii alebo iným verejným orgánom, pokiaľ to súvisí s vyšetrovaním trestných činov alebo ak sme inak povinní zverejniť takéto údaje zo zákona alebo na základe rozhodnutia verejného orgánu.

Spoločnosť Skanska nezverejní Vaše osobné údaje v žiadnom inom rozsahu, než aký je popísaný v tejto časti.

Externé odkazy

Tieto informácie o spracovávaní osobných údajov sa týkajú vašich údajov, ktoré spoločnosť Skanska spracováva na svojich webových stránkach. Naše webové stránky môžu niekedy obsahovať odkazy na externé webové stránky alebo služby, ktoré neovládame. Ak využijete odkaz na externé webové stránky, odporúčame Vám, aby ste sa zoznámili so zásadami spracovania osobných údajov a s informáciami o cookies, ktoré pre príslušné webové stránky platia.

Vaše práva a právo podať sťažnosť

Podľa platnej legislatívy o ochrane osobných údajov máte kedykoľvek právo požadovať prístup k svojim osobným údajom, ktoré sú spracovávané, požadovať opravu chybných údajov, požadovať, aby spoločnosť Skanska ukončila spracovávanie Vašich údajov a zmazala ich, požadovať, aby bolo spracovávanie Vašich osobných údajov obmedzené, vykonávať práva súvisiace s prenositeľnosťou údajov, odvolať súhlas s konkrétnym spracovávaním (v prípadoch, keď bol taký súhlas získaný) a podať námietku proti spracovaniu osobných údajov. V takom prípade kontaktujte spoločnosť Skanska prostredníctvom kontaktných údajov uvedených nižšie. Rovnako máte kedykoľvek právo podať sťažnosť k príslušnému dozornému úradu, ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje boli spracované v rozpore s platnou legislatívou v oblasti ochrany údajov.

Kontaktné údaje

Spoločnosť Skanska AB, Skanska SK a.s., Skanska a.s., Skanska Reality a.s. alebo Skanska Property Slovakia, s.r.o. je správcom údajov na účely spracovania Vašich osobných údajov. Ak máte nejaké otázky týkajúce sa toho, ako spracovávame Vaše osobné údaje, alebo chcete získať kontaktné údaje a informácie o osobe zodpovednej za záležitosti súvisiace s osobnými údajmi v iných spoločnostiach skupiny Skanska, kontaktujte nás prosím e-mailom alebo poštou.

Skanska SK a.s.

Ochrana osobných údajov
Krajná 29
821 04 Bratislava 
Contact

Prístup k osobným údajom a ich oprava

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom spracovávanie vašich osobných informácií spoločností Skanska, kontaktujte nás prosím:

Data Protection Manager: Contact

Posledná úprava textu: 24.5.2018