Skanska na Slovensku
c

Závod Inžinierske staviteľstvo

Poskytujeme komplexné služby v oblasti výstavby a rekonštrukcie dopravných, vodohospodárskych a podzemných stavieb.

Čo robíme?

 • Cestné stavby: cesty, diaľnice, mestské komunikácie, letiskové plochy
 • Koľajové stavby: železničné koridory, stanice, mosty, podchody, priepusty, koľajová mechanizácia, protihlukové steny
 • Mosty: monolitické železobetónové konštrukcie, prefabrikované mosty, oceľovobetónové mosty, zavesené a visuté mosty, presýpané mosty
 • Podzemné stavby: tunely, banské diela, vetracie šachty
 • Ekologické stavby: vodovodné a kanalizačné siete, potrubné systémy

Organizačná štruktúra závodu

 • Projekt D1 Budimír – Bidovce
 • Oblasť Východ
 • Oblasť Západ
 • Technologická oblasť Tunely a železničné stavby
 • Stredisko merania a Geodetických služieb
 • Nordic

Kontakty

Posledná úprava textu: 6.11.2017