c

Energetika

Zameriavame sa na zlepšovanie energetickej efektivity pri realizácií projektov a výrobe produktov. Podiel stavebného prostredia na spotrebe všetkej energie je 40 %. Približne 80% sa spotrebuje počas prevádzkovej životnosti budovy, zvyšok sa používa pri výrobe materiálov používaných v stavebníctve (cca 15%) a v samotnom stavebnom procese (cca 5%).

Výzvy a príležitosti

Pevne veríme, že príprava projektov a výstavba môžu zásadným spôsobom prispieť k udržateľnému rozvoju sveta. Spoločnosť Skanska preto podporuje proaktívne riadenie životného prostredia na všetkých úrovniach, od miestnych až po globálne. Týmto prístupom môžeme pozitívne ovplyvňovať hlavné zainteresované strany, zákazníkov a dodávateľov.

Napriek tomu, že sú fosílne palivá zdrojom veľkej časti energie používanej v stavebnom prostredí na našom trhu, existujú možnosti znížiť ich využívanie najmä pri:

  • výrobe energeticky náročných stavebných materiálov, ako sú cement, železné kovy, neželezné kovy, sklo a tehly,
  • vlastnom konštrukčnom procese,
  • využívaní energií z obnoviteľných zdrojov, ako napr. vetra, vody, slnka či biomasy.

Skanska je globálne signatárom dobrovoľnej iniciatívy Global Compact pod záštitou Organizácie spojených národov, ktorej cieľom je rozvíjať a podporovať ekologické správanie v podnikateľskej sfére a zdieľať skúsenosti v oblasti ľudských práv, práce a životného prostredia. Je zakladajúcim členom tejto iniciatívy firiem, ktoré svojím konaním chcú napomôcť tomu, aby trh, obchod a financie boli prínosné pre celú spoločnosť a prispievali k dlhodobo udržateľnému hospodárstvu na globálnej úrovni.

Energetická koncepcia Skanska

V súlade s environmentálnou politikou a našou energetickou koncepciou sa sústredíme na:

  • zvyšovanie energetickej účinnosti v tom, ako staviame a čo staviame;
  • náhradu fosílnej energie obnoviteľnými zdrojmi energie tam, kde je to možné;
  • uprednostňujeme koncept „nulovej čistej primárnej energie".

Už niekoľko rokov podporujeme programy energetickej účinnosti vo WBCSD. Od roku 2008 sa Skanska podieľa na Iniciatíve energetickej účinnosti budov (EEBI). Viac informácií nájdete na stránkach Svetovej obchodnej rady pre udržateľný rozvoj vo WBCSD EEBI.