c

GDPR

Účelom Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) je predovšetkým zabezpečenie a ochrana práva jednotlivca na súkromie. GDPR zavádza prísne globálne požiadavky na ochranu súkromia, ktoré určujú, ako spracovávať a chrániť osobné údaje a zároveň rešpektovať slobodnú vôľu jednotlivca bez ohľadu na to, kam sa údaje posielajú či kde sa spracovávajú alebo uchovávajú.

Čo

GDPR je nové nariadenie o ochrane osobných údajov platné v celej Európskej únii. Zaručuje jednotlivcom väčšiu kontrolu nad svojimi osobnými údajmi, zaisťuje ich transparentné použitie a vyžaduje bezpečnosť a kontrolu pri ich spracovaní. Dodržiavanie GDPR nie je jednorazový krok, ale nepretržitý proces.

Kedy

GDPR začína platiť od 25. mája 2018. Nahrádza súčasnú Smernicu o ochrane údajov (Data Protection Directive, t.j. Smernicu 95/46 / EC), ktorá platila od roku 1995 a Zákon č. 122/2013 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kto

Toto nariadenie zavádza nové pravidlá pre obchodné spoločnosti, štátne úrady, neziskové organizácie a ďalšie subjekty, ktoré ľuďom v EÚ a Európskom hospodárskom priestore (EHP) ponúkajú tovar a služby, alebo ktoré zhromažďujú a spracúvajú osobné údaje obyvateľov krajín EÚ/EHP. Tieto pravidlá pre ne platia, nech už sa nachádzajú kdekoľvek na svete.

 

Posledná úprava textu: 24.5.2018