c

Slávnostné odovzdanie ciest druhej triedy do užívania v Hriňovej

Tlačová správa 20.8.2012 16:00 CET

V meste Hriňová dnes prestrihnutím pásky odovzdali motoristom do užívania opravené regionálne komunikácie II. triedy č. II/526 a II/529. Pásku spoločne prestrihli Vladimír Maňka predseda Banskobystrického samosprávneho kraja, investor projektu, Jakub Kolesár zo spoločnosti Skanska, realizátor projektu a Stanislav Horník, primátor mesta Hriňová. Slávnostné otvorenie sa konalo pri novovybudovanej kruhovej križovatke v Hriňovej, ktorá bola súčasťou projektu.

Hrinova - nova kruhova krizovatka

Cesty, ktoré boli pôvodne v havarijnom stave, sú teraz vďaka novému zosilnenému povrchu a opraveným krajniciam bezpečnejšie a komfortnejšie,“ povedal Vladimír Maňka, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja. „Vybudovaná kruhová križovatka výrazne zlepšila a upokojila celkovú dopravnú situáciu v meste Hriňová,“ dodal.

Zároveň bola komunikácia za križovatkou rozšírená a pre obyvateľov cestujúcich autobusom bola vybudovaná nová autobusová zastávka. Obnovou prešli i priľahlé chodníky pre peších a získali bezbariérovú úpravu. Bezpečnosť cestnej premávky na vstupoch do mesta Hriňová zvýšia nové solárne merače rýchlostí.

Kruhová križovatka v Hriňovej má polomer19 mso stredovým ostrovčekom s priemerom10,5 m. Dopravu zabezpečuje v jazdnom pruhu so šírkou6 ms výjazdom na smer Kriváň, Slanec, Látky a Vrch Slatina.

Cesta II. triedy č. II/526 prepája obce Kriváň, Korytárky, mesto Hriňová, Detvianska Huta a obec Látky v okrese Detva. Cesta II. triedy č. II/529 prepája mesto Hriňová s okresom Brezno cez obec Vrch Slatina. Rekonštrukciou a modernizáciou vybraných úsekov v celkovej dĺžke viac ako 24 km bol odstránený ich havarijný stav.

 „Zosilnenie vozoviek sme zabezpečili položením novej obrusnej asfaltovej vrstvy, čomu predchádzalo odstránenie porúch – oprava sieťových rozpadov, prepadnutých krajníc, výtlkov a trhlín na vozovke. Poškodené zvodidlá sme vymenili za nové a pôvodné natreli ochranným náterom. Vyčistili a prehĺbili sme cestné rigoly,“ načrtol priebeh prác Jozef Róža, stavbyvedúci Skanska SK.

 

Základné údaje o stavbe:

Názov diela:                „Modernizácia a rekonštrukcia cesty II/526 Kriváň – Hriňová, II/529 Hriňová – hr. okr. DT/BR, II/526 Hriňová – Látky na posilnenie vybavenosti územia“

Stavebník:                    Banskobystrický samosprávny kraj

Zhotoviteľ:                   Skanska SK a.s., Závod Cesty, mosty SK, oblasť Západ

Zmluvná cena:              1 844 327,22 € bez DPH

Spôsob financovania:     85% Európsky fond regionálneho rozvoja

                                 10% Štátny rozpočet SR

                                  5% vlastné zdroje VÚC BB

Začiatok výstavby:        05/2011

Ukončenie výstavby:      05/2012