c

Skanska – najnižšia cena a korektný prístup nestačí. Naša trpezlivosť má svoje hranice!

Tlačová správa 2.3.2012 9:45 CET

Dvojročné vyhodnocovanie verejnej  súťaže „ ŽSR Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom-Púchov, žkm 100,500-159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod – III.etapa (úsek Zlatovce-Trenčianska Teplá)“ je od začiatku sprevádzané rôznymi indíciami o manipulácií a ovplyvňovaní. Úspešný uchádzač Združenie Skanska – už dva roky čaká na podpis zmluvy.

Vyhodnocovanie uvedeného verejného obstarávania trvá od 10.3.2010 a Združenie Skanska je v tejto súťaži vyhodnotené ako úspešný uchádzač s akceptačným listom a s najnižšou cenou, ktorá je o 44 mil. eur nižšia, ako cena druhého vyhodnoteného. Dvojročný proces vyhodnocovania sprevádzajú súdne žaloby, neštandardné rozhodnutia, opakované kontroly z podnetov neúspešných uchádzačov, ktoré útočia nielen na spoločnosť, ale i priamo na zamestnancov Skanska.  

Je nezmyslom tvrdiť, že Skanska nemá dostatočné referencie na realizáciu tejto stavby. Ak ŽSR   požadujú pozíciu „hlavný stavbyvedúci“ a tento pojem nie je v súťažných podmienkach ani v žiadnom zákone vymedzený, treba vychádzať z bežne zaužívanej  stavebnej praxe. Ak na iných, už ukončených, alebo prebiehajúcich stavbách takéto referencie ŽSR bez problémov uznáva a sú dostatočné, nerozumieme tomu, prečo by práve táto stavba mala byť výnimkou. Som presvedčená, že ŽSR ako obstarávateľ majú rovnaký názor, nakoľko ŽSR určujú zaužívanú prax a referencie našich zamestnancov sami niekoľkokrát potvrdili,“ hovorí generálna riaditeľka Skanska SK a.s. Magdaléna Dobišová.  

Súčasťou vyhodnocovacieho procesu tohto tendra sa stali i súdne spory. Každému účastníkovi súdneho sporu zákon umožňuje nahliadať do súdnych spisov, ktorých súčasťou sú v tomto prípade i ponuky všetkých uchádzačov. „Náš tím špecialistov na verejné obstarávanie analyzoval súťažné ponuky ďalších uchádzačov. V ponuke „Združenia Pod Brezinou“ vedeného lídrom združenia TSS Grade a.s. sme zistili 249 vážnych pochybení -  z toho minimálne 10 je možno označiť za mimoriadne závažné. V ponuke „Združenia Trenčín“ vedeného lídrom združenia OHL ŽS a.s. sme zistili 42 závažných pochybení -  z toho viac ako polovica sú pochybenia kritické,“ potvrdil Tomáš Kamenec, právny zástupca Združenia Skanska.

„ Týmto  definitívne pretiekol pohár našej trpezlivosti. Ako sa zdá, najnižšia cena a korektný prístup nestačí na získanie verejnej zákazky na Slovensku. Niektoré závažné zistenia javia známky manipulovania tejto súťaže, čo nás vedie k podaniu  trestného oznámenia. Zároveň skladáme kauciu 600 000,- eur a podávame na Úrad pre verejné obstarávanie námietku proti postupu obstarávateľa v tomto tendri,“ dodala generálna riaditeľka Skanska SK a.s. Magdaléna Dobišová.