c

Skanska ukončila práce na výstavbe úseku R4 Košice – Milhosť

Tlačová správa 7.11.2013 13:15 CET

Košice (7. novembra 2013) – slávnostným prestrihnutím pásky, za účasti predstaviteľov vlády SR a zástupcov NDS, a.s., bol dnes motoristom oficiálne do užívania  odovzdaný úsek novovybudovanej rýchlostnej cesty R4 Košice – Milhosť. Hlavným zhotoviteľom diela v hodnote takmer 78 mil. eur bola spoločnosť Skanska.

R4

Celkom 14,175 km kilometrov dlhý úsek rýchlostnej komunikácie R4 vedie z Košíc do Milhosti. Začína križovatkou Košice (juh) napojením na cestu I/68 s výhľadovým napojením rýchlostnej cesty R2. Pokračuje koridorom medzi širokorozchodnou traťou a obcou Haniska, ďalej popri priemyselnom parku Kechnec a končí na hraničnom  prechode s Maďarskom, kde sa v budúcnosti napojí na medzinárodnú  diaľničnú sieť cez Maďarsko.

„Táto stavba jasne dokazuje, že profesionalita a dobrá cena sú dostatočnými predpokladmi na to, aby sa naplnila spokojnosť všetkých strán, či už ide o investora, zhotoviteľa ale i samotných motoristov, ktorí budú cestu užívať,“ vyjadrila sa Magdalána Dobišová, generálna riaditeľka Skanska SK a. s.

I pri diele tohto rozsahu sme práce realizovali v zmysle plánovaného časového harmonogramu, jediné zdržanie bolo spôsobené rozsiahlym archeologickým výskumom v mieste plánovanej trasy,“ vysvetlil Ivan Gajdoš, projektový manažér Skanska SK. „Cca 80% prác sme zrealizovali vlastnými kapacitami a pri zvyšnom objeme prác sme veľmi dobre spolupracovali s firmami a pracovníkmi z tohto regiónu. Čo je pre nás veľmi dôležité, počas celej doby výstavby nedošlo k žiadnemu závažnému pracovnému úrazu,“ dodal.

Využívaním rýchlostnej cesty R4 Košice - Milhosť dôjde k prerozdeleniu dopravného zaťaženia. „Rýchlostná cesta R4 prevezme podľa predpokladov na seba väčšiu časť dopravného zaťaženia z cesty I/68, čo sa priaznivo prejaví na znížení negatívnych vplyvov dopravy na životné prostredie v zastavanom území obcí,“ povedal JUDr. Ing. Jozef Konkoly, starosta obce Kechnec.

Samotná  trasa bola navrhnutá tak, aby nepôsobila ako rušivý prvok územia. V mieste kríženia s  údoliami bolo vybudovaných celkovo 14 mostných objektov s celkovou plochou takmer 24 tis. m2a celá stavba pozostávala zo 101 častí. Pre priaznivé začlenenie trasy rýchlostnej cesty do terénu boli realizované vegetačné úpravy, primerané k jestvujúcej flóre a k celkovému rázu  krajiny. Pod mostnými objektmi je vytvorený dostatočný priestor na možnú migráciu živočíchov.

Rýchlostná cesta  R4 Košice - Milhosť s dĺžkou 14,175 km je súčasťou základného komunikačného systému Slovenskej republiky a je zaradená do siete diaľnic a rýchlostných ciest  SR pod označením R4. Zároveň patrí do medzinárodného koridoru v smere od poľského mesta  Rzeszow cez Košice, maďarský Debrecen až po Oradeu v Rumunsku.

 

Celkový rozsah diela:

Dĺžka rýchlostnej cesty R4:           14,175 km

Kategória rýchlostnej cesty R4:      R 24,5/120, 100

Celková plocha vozoviek:              320 175 m2

Počet častí stavby:                      101

Počet mostných objektov:             14

Celková plocha mostných objektov: 23 998 m2

Celková dĺžka protihlukových stien: 1 974,3 m(plocha5 923 m2)

Celkový objem zemných prác:        1 874 790 mil. m3

 

Základné údaje:

Názov projektu :                   Rýchlostná cesta R4 Košice – Milhosť

Investor :                            Národná diaľničná spoločnosť a.s .

Zhotoviteľ:                          Skanska SK a.s. ,

Začiatok realizácie projektu :  08/2010

Ukončenie prác :                  11/2013

Cena stavby :                      77 686 509,35 EUR zmluvná cena bez DPH

 

Súbory na stiahnutie