c

Skanska začala práce na prvej fáze rezidenčného projektu Záhorské sady

Tlačová správa 2.8.2011 13:45 CET

B r a t i s l a v a, MČ Záhorská Bystrica (2. august 2011) –  vybudovanie kompletnej technickej infraštruktúry pre obytný súbor Záhorské sady v Záhorskej Bystrici predstavuje prvú úvodnú etapu projektu. Práce v hodnote 3,1 mil. eur, ktoré zabezpečuje spoločnosť Skanska, začali v týchto dňoch a ich ukončenie je naplánované na december 2011.

Účelom plánovanej výstavby projektu Záhorské sady je poskytnúť kvalitné bývanie v nadštandardnom vybavení. Na území veľkom 23 hektárov investor TIRRELLUS a.s. pripravuje pre predaj 91 pozemkov. Ich usporiadanie vychádza z myšlienky vytvoriť stavebné pozemky pre navodenie pocitu zelenej lúky obklopenej lesom. Cieľom konceptu je vytvoriť exkluzívne bývanie a zároveň dodať súkromie rodinným domom.

Rozmiestnenie pozemkov predurčilo vedenie trás technickej infraštruktúry. „Našou úlohou je pripraviť kompletnú technickú infraštruktúru s vybudovaním prípojok pre jednotlivé pozemky. To znamená, že zabezpečíme dopravné riešenie, vodovodnú sieť, splaškovú a dažďovú kanalizáciu vrátane retenčných nádrží a prečerpávacích staníc a plynofikáciu,“ vysvetlil Miroslav Dadaj, hlavný stavbyvedúci Skanska SK, Závod PS 01 Stredisko Bratislava. „Zabezpečíme i reguláciu prítoku Vápenického potoka, ktorý ohraničuje stavenisko zo severnej strany a taktiež koryta Dievčieho   potoka, ktorý zas ohraničuje územie z južnej strany,“ dodal.

Hlavnú dopravnú kostru obytnej zóny bude tvoriť komunikácia funkčnej triedy C2 s jednostranným chodníkom a zeleným pásom šírky 2m. Komunikácia vyústi do stykovej križovatky na ulici Pri Vápenickom potoku blízko miesta, kde sa z druhej strany pripája Donská ulica. Pre sprístupnenie pozemkov ležiacich uprostred blokov sú navrhované upokojené komunikácie funkčnej triedy D1 oddelené od hlavnej cesty bariérovým prejazdom cez chodník. Krátke pešie prepojenia medzi navrhovanými komunikáciami zabezpečuje sieť chodníkov šírky4 m.

           

Základné údaje o stavbe:

Názov diela:                ZÁHORSKÉ SADY - technická infraštruktúra

Investor:                    TIRRELLUS a.s.

Zhotoviteľ:                  Skanska SK a.s., Závod PS 01 Stredisko Bratislava

Zmluvná cena:             3 100 000 € bez DPH

Začiatok výstavby:       06/2011

Ukončenie výstavby:    12/2011

 

Súbory na stiahnutie

Kontakt

Kontakt: Magdaléna Dobišová Mgr., Riaditeľ odboru Správa spoločnosti
Telefón +421 248 295 647