c

Obec Plešivec s kompletnou kanalizáciou do roku 2013

Tlačová správa 1.8.2012 10:00 CET

Plešivec, okres Rožňava (31. júl 2012) – na území obce Plešivec neďaleko Rožňavy začali práce na dobudovaní kanalizačnej siete spolu s modernou čistiarňou odpadových vôd. Stavba, ktorú realizuje spoločnosť Skanska, si vyžiada náklady vo výške 3, 2 mil. eur zo zdrojov EÚ z operačného programu Životné prostredie, pričom obec sa na projekte podieľa 5 %. Obec by mala byť kompletne odkanalizovaná do októbra 2013.

Plesivec - priebeh prac

Dobudovaním kanalizačnej siete v obci vznikne kompletný kanalizačný systém s dažďovou a splaškovou kanalizáciou. „Stavba prispeje k ochrane životného prostredia, nakoľko sa odstránia  možné zdroje znečistenia podzemných vôd,“ povedal Gabriel Gergely, starosta obce Plešivec.

Rekonštrukciou prejde existujúca kanalizácia, ktorá odvádza dažďové a povrchové vody cez štyri vpuste do rieky Slaná. „Novovybudovaná splašková kanalizácia s dĺžkou viac ako 8 km odvedie vody do čistiarne odpadových vôd,“ vysvetlil Jaroslav Filo, stavbyvedúci Skanska SK. Súčasťou projektu sú aj kanalizačné prípojky s dĺžkou takmer 5 km.

ČOV bude vybudovaná na juhu intravilánu obce a je navrhnutá ako mechanicko - biologická čistiareň so zodpovedajúcou technológiou prispôsobenou súčasnému trendu čistenia vôd. V rámci výstavby je navrhnutá aj nová prístupová cesta k ČOV, ktorá sa napojí na miestnu komunikáciu.

 

Základné údaje o stavbe:

Názov diela:               Výstavba kanalizácie a ČOV obce Plešivec

Objednávateľ:            Obec Plešivec

Zhotoviteľ:                Skanska SK a.s., Závod Cesty, mosty SK, Oblasť Východ

Zmluvná cena:            3 220 335,11 € bez DPH

Spôsob financovania:   85% OP Životné prostredie, Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd

                               10% Štátny rozpočet SR

                               5% obec Plešivec

Začiatok výstavby:      05/2012

Ukončenie výstavby:  10/2013