c

Skanska – podávame sťažnosť na Európsku komisiu.

Tlačová správa 21.3.2011 12:00 CET

Bratislava – spoločnosť Skanska SK a.s. dnes podala sťažnosť na Európsku komisiu. Dôvodom je rozhodný nesúhlas s rozhodnutím ÚVO z dňa 2. marca 2011, ktorým ÚVO nariadil ZRUŠIŤ verejnú súťaž na stavbu: Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom - Púchov, žkm 100,500 - 159,100 pre traťovú rýchlosť do160 km/hod. - III. Etapa (úsek Zlatovce - Trenčianska Teplá.

„Rozhodnutie ÚVO považujeme za neopodstatnené a účelové. Naše právne analýzy potvrdili, že dôvody, ktoré sa v rozhodnutí uvádzajú, nemohli mať zásadný vplyv na výsledok verejného obstarávania. Vzhľadom na to, že celá stavba je spolufinancovaná z Kohézneho fondu EÚ cez Operačný program doprava, je na Európskej komisii, aby preverila opodstatnenosť našej sťažnosti“, komentoval rozhodnutie Tibor Kočvara, generálny riaditeľ Skanska SK a.s.

 

Zároveň dodal,  že takýmto neopodstatneným zrušením verejnej súťaže  sa vytvára veľký precedens  pri vyhodnocovaní ostatných verejných súťaží, kedy sa nepodstatné dôvody umelo povýšia na dôvody majúce zásadný vplyv na výsledok obstarávania.

 

Tendrovaný úsek nadväzuje na už realizujúce sa diela (realizované na základe verejnej súťaže ,,ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, žkm 100,500 – 159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. – I. etapa a II. etapa (úsek Nové Mesto nad Váhom – Zlatovce)“ a „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, žkm 100,500 – 159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. – IV. etapa a V. etapa (úsek Trenčianska Teplá –Ilava- Beluša)“. Na realizáciu všetkých uvedených diel sa čerpajú prostriedky z fondov Európskej únie . V prípade zrušenia uvedeného tendra môže dôjsť k znemožneniu modernizácie železničnej trate ako celku, s reálnym rizikom zamedzenia čerpania prostriedkov z fondov Európskej únie vyčlenených  na uvedenú stavbu.  Zároveň hrozí, že už čerpané prostriedky by sa museli vrátiť.

 

Ponuka spoločnosti Skanska z marca minulého roka v tejto verejnej súťaži bola o cca 44 mil. EUR (1,32 miliardy SKK) nižšia, ako cena druhého uchádzača v poradí. V priebehu vyhodnocovacieho procesu vo viacerých revíznych postupoch svoju cenovú ponuku obhájila, námietky a  obštrukcie boli vyhodnotené ako nerelevantné. ÚVO nakoniec nariadil zrušiť súťaž na základe údajného porušenia zákona v postupe zadávania zákazky, ktoré mohlo mať zásadný vplyv na výsledok verejného obstarávania.

 

ŽSR vyhlásili tender na modernizáciu trate Zlatovce - Trenčianska Teplá ešte koncom roka 2009.

 

Predpokladaná cena prác v obstarávaní bola vyše 296 miliónov EUR bez DPH. Trvanie zákazky bolo naplánované na tri roky a štyri mesiace.

 

Základné údaje o stavbe:

Názov diela: „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, žkm 100,500 –159,100 pre traťovú rýchlosť do160 km/hod. (III úsek Zlatovce - Trenčianska  Teplá)
Investor: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
Dĺžka úseku: 12 km
Spôsob financovania: Spolufinancované z Kohézneho fondu EÚ cez Operačný program doprava

Účelom stavby je modernizovať technickú infraštruktúru trate na uvedenom úseku pre traťovú rýchlosť 160 km/hodinu, na dosiahnutie parametrov v zmysle legislatívy Európskeho spoločenstva, európskych noriem a legislatívy ako i  noriem Slovenskej republiky. Tým  sa zvýši bezpečnosť a kultúra cestovania, skvalitní sa životné prostredia v okolí železničných tratí a SR môže byť zaradená do medzinárodných  koridorov železničných trás.

Kontakt

Kontakt: Magdaléna Dobišová Mgr., Riaditeľ odboru Správa spoločnosti
Telefón +421 248 295 647