c

Suchá nad Parnou s upravenou a bezpečnou centrálnou zónou

Tlačová správa 24.7.2012 12:45 CET

S u ch á  n a d  P a r n o u, okres Trnava (24. júl 2012) – upravené spoločné priestory obce Suchá nad Parnou v týchto dňoch už poskytujú obyvateľom príjemné a bezpečné prostredie na trávenie voľných chvíľ. Projekt obnovy a revitalizácie centra obce v hodnote približne 365 tis. eur realizovala spoločnosť Skanska a spolufinancovaný bol z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Sucha nad Parnou

Vďaka úprave a revitalizácii areál námestia, okolie kostola a plocha pred obecným úradom a domom kultúry opäť slúži na spoločné stretnutia obyvateľov. Poskytuje im  oddych,  bezpečné a príjemné kultúrne prostredie na trávenie voľného času,“ povedala Ing. Daniela Balážová, PhD., starostka obce.

„Vzhľadom na účel využitia bola na riešenej ploche nevyhnutná rekonštrukcia chodníkov, obnova zelene, výmena autobusových zastávok, ako aj doplnenie mobiliáru - lavičiek, odpadových košov, prezentačných tabúľ - v priestoroch centra,“ vysvetlil Dušan Todák, stavbyvedúci Skanska SK. „Najmä z technických a bezpečnostných dôvodov sme vymenili stožiare verejného osvetlenia a opravili sme  rozvod osvetlenia v rámci parku, dodal.

Rekonštrukcia si vyžiadala úpravu priestoru pri kostole smerom na štátnu cestu a odstránenie jestvujúcich autobusových zastávok, ktoré nahradili nové. Pôvodná miestna komunikácia a priestranstvo pred obecným úradom a kultúrnym domom získali nový povrch zo zámkovej dlažby, dobudovali sa parkovacie miesta. Pre peších pribudli nové chodníky, ktoré nadviazali na už existujúci chodníkový systém v obci. Odvodnenie spevnených plôch je vyriešené potrubím do priľahlého potoka.

Nevyužitý priestor pri obecnom dome zaplnilo detské ihrisko so zeleňou, ktoré bolo riešené samostatným projektom.

 

Základné údaje o stavbe:

Názov diela:                Revitalizácia verejného priestranstva sídla obce Suchá nad Parnou

Objednávateľ:             OcÚ Suchá nad Parnou

Zhotoviteľ:                 Skanska SK a.s., Závod Cesty, mosty SK

Zmluvná cena:            365 115, 21 € bez DPH

Začiatok výstavby:      08/2011

Ukončenie výstavby:    07/2012