c

Námestie SNP v Detve sa opäť stane srdcom mesta

Tlačová správa 1.8.2011 10:45 CET

D e t v a (1. august 2011) – Na námestí SNP v Detve sa rozbehli práce na jeho rekonštrukcii a obnove. Hlavným cieľom projektu, ktorý realizuje spoločnosť Skanska, je vrátiť námestiu jeho pôvodný charakter, vytvoriť priestor pre peších návštevníkov s dostatočnými možnosťami pre relaxáciu, oddych a spoločensko kultúrne vyžitie. Ukončenie prác I. etapy v hodnote približne 0,88 mil. eur, ktorá je financovaná zo štrukturálnych fondov Európskej únie, je plánované na júl 2012.

Spolu s priľahlým okolím predstavovalo Námestie SNP v minulosti centrum stretávania sa ľudí. K tomu, aby ním bolo i dnes, mu chýba najmä bezbariérový pohyb pre peších. Vyvýšená časť námestia s parkom od seba oddeľuje obojsmerné miestne komunikácie prechádzajúce cez námestie. Pri prechode z jednej strany parku na druhú je potrebné prekonať výškové rozdiely riešené schodmi. Väčšiu časť priestranstva zaberá i plocha pre otáčanie a odstavovanie autobusov so zastávkami.

Prioritou rekonštrukcie je dodať námestiu celistvý vzhľad, uvoľniť pohľady na historickú architektúru a tak vytvoriť jedinečný a harmonický celok,“ vysvetlil Jozef Róža, stavbyvedúci Skanska SK. „Rekonštrukcia odstráni členenie plôch námestia na viacero výškových úrovní. Z časového  hľadiska je rozdelená na dve etapy. V prvej etape je zahrnutá väčšina stavebných prác, ako aj realizácia prevažnej časti inžinierskych sietí. V druhej etape plánujeme sadové úpravy, dobudovanie časti  komunikácií, chodníkov a dvoch lávok cez Detviansky potok, ktorý námestím preteká, dodal.

Centrálna časť bude hlavnou časťou námestia so zónou pre kultúrno- spoločenské podujatia s možnosťou prezentácie tradičného ľudového umenia a remesiel. Komunikácie, ktoré tadiaľ prechádzajú, sú navrhnuté ako jednosmerné, popri nich bude pozdĺžne parkovanie. Dominantou centrálnej časti ostáva Obecný dom. Súčasťou centrálneho úseku je pamätník SNP, ktorý získa novú zeleň a úpravu spevnených plôch.

Pre autobusovú dopravu s odstavnými plochami a zastávkami bude určená severná časť námestia.

Dominantou južnej časti ako aj celého urbanistického priestoru zostane rímsko- katolícky kostol sv. Františka z Asissi.

 

Základné údaje o stavbe:

Názov diela:                Rekonštrukcia Námestia SNP v Detve

Objednávateľ:             Mesto Detva

Zhotoviteľ:                 Skanska SK a.s., Závod Cesty, mosty SK

Zmluvná cena:            0,88 mil. € bez DPH

Spôsob financovania:   85% Európsky fond regionálneho rozvoja

                               10% Štátny rozpočet SR

                               5% vlastné zdroje mesta Detva

Začiatok výstavby:     07/2011

Ukončenie výstavby:   07/2012

 

Kontakt

Kontakt: Magdaléna Dobišová Mgr., Riaditeľ odboru Správa spoločnosti
Telefón +421 248 295 647