c

Bratislavské Palisády s novým vodovodom a kanalizáciou

Tlačová správa 29.5.2009 12:00 CET

Bratislava Práce na rekonštrukcii vodovodu a kanalizácie v lukratívnej časti Bratislavy na Palisádach sa po 9-tich mesiacoch ukončili. Pracovníci spoločnosti Skanska vymenili takmer 300 m potrubí vodovodu a 220 m kanalizácie. Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) investovala do rekonštrukčných prác 310,8 tis. EUR (9, 363 mil. Sk).

Image

Dôvodom rekonštrukcie vodovodu a kanalizácie na Palisádach bola opotrebovanosť potrubí a časté poruchy, ktoré spôsoboval ich nevyhovujúci technický stav. Počas rekonštrukcie dodávka vody obyvateľom Palisád nebola obmedzená.

„Tak ako sme predpokladali, vzhľadom k charakteru tejto časti Bratislavy boli práce náročné na ich organizáciu. Na väčšine úsekoch sme pracovali pri čiastočných dopravných obmedzeniach, hlavne v časti od Koreničovej po Streleckú ulicu. Išlo o pravú stranu ulice v smere na hrad, ktorú často využívajú vodiči na parkovanie. Dôležitá bola predovšetkým bezpečnosť obyvateľov i návštevníkov Bratislavy. Archeologické nálezy nám tentokrát cestu neskrížili“, dodal Ing. Ctibor Brokeš, riaditeľ Závodu západ, Skanska BS. V rámci stavby boli zrekonštruované všetky vodovodné prípojky po vodomer.

Stavba bola členená na dve časti - SO 01 – vodovodné potrubie a SO 02 – kanalizácia. Rekonštrukcia kanalizácie začala od Streleckej ulice po dom č.19 na ulici Palisády potrubím PVC DN 300 v dĺžke 217 m. Existujúce vodovodné potrubie DN 80 a DN 100 v úseku od Koreničovej ulice po Streleckú tím Skaska BS nahradil novým potrubím DN 100 z tvárnej liatiny v dĺžke 270 m a DN 200 v dĺžke 24 m.

Základné údaje: Názov stavby: Bratislava,Palisády, Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie Investor: Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Projektant: Ing.Peter Pomothy, Mierová 30,821 05 Bratislava Zhotovitel: Skanska BS a.s. Realizácia stavby : 09/2008 – 05/2009

Súbory na stiahnutie

Kontakt

Kontakt: Magdaléna Dobišová Mgr., Riaditeľ odboru Správa spoločnosti
Telefón +421 248 295 647