c

Rýchly a efektívny zásah pri nehode v tuneli môže zachrániť ľudské životy

Tlačová správa 27.10.2011 12:45 CET

T r e n č í n (26. októbra 2011) – šofér osobného automobilu počas výstavby tunela čelne narazil do odstaveného nákladného auta uprostred tunelovej rúry. Ostal zakliesnený vo svojom vozidle. Hrozí únik ropných látok- i na  takéto nečakané situácie musia byť záchranári pripravení každý deň. Rýchly a profesionálny zásah pri simulovanej nehode predviedli členovia Hlavnej banskej záchrannej stanice z Prievidze. Cvičenie záchrannej akcie sa konalo na úseku stavby tunela Turecký vrch, ktorý realizuje spoločnosť Skanska.

Zachranna akcia - tunel Turecky vrch

Úlohou cvičenia bol nácvik záchranných prác a postupov pri vzniku mimoriadnej udalosti, nacvičenie praktických možností a zručností cvičiacich záchranárov, koordinácie spoločného riadenia a využitie modernej techniky pri riešení krízovej situácie. Povinnosť cvičného poplachu pre organizácie vykonávajúce práce v podzemí vyplýva zo zákona.

„V tunelovej rúre či v podzemí bane je riadenie akejkoľvek mimoriadnej udalosti omnoho náročnejšie ako napr. na otvorenej komunikácii. Cvičenie nám dáva možnosť zdokonaliť sa v organizačných schopnostiach pri vzniknutej krízovej situácii. Zároveň poskytuje priestor, aby sme sa zlepšovali v plnení jednotlivých úloh. Pohotový odborný zásah môže zachrániť ľudské životy a zdravie a v neposlednom rade zabrániť vzniku rozsiahlych škôd na majetku,“ povedal Marián Paulík z Hlavnej banskej záchrannej stanice z Prievidze.

Simulovaná nehoda nastala približne 200m od ústia severného portálu tunelovej rúry.

Po počiatočnom overení situácie bolo nevyhnutné vozidlo zaistiť a odpojiť akumulátor. Po bezodkladnom poskytnutí predlekárskej pomoci postihnutému šoférovi ho členovia HBZS vyprostili z vozidla pomocou hydraulických rozpínacích klieští. Šoféra odovzdali do rúk lekára výjazdovej sanitky prvej pomoci. Nakoniec zamedzili šíreniu ropných látok unikajúcich z havarovaných vozidiel v tuneli,“ stručne popísal priebeh akcie Miroslav Hromádka, bezpečnostný manažér Skanska SK.

Tunel cez Turecký vrch je  jednorúrový dvojkoľajový tunel s celkovou dĺžkou 1 775 m, razený Novou rakúskou tunelovacou metódou. Smerové pomery trate v tuneli sú navrhované pre rýchlosť 200 km/h a tvoria ich protismerné oblúky s polomerom 2 000 m. Osová vzdialenosť koľají je stanovená na 4,2 m. V celej dĺžke je jednotný prierez so svetlým polomerom tunelovej rúry 6,10 m. Pre potreby mimoriadnych udalostí je približne uprostred tunela napojená razená úniková štôlňa s dĺžku 245 m, ktorá ústi na úpätie Tureckého vrchu. Vetranie tunela je prirodzené a súčasne podporované pôsobením piestového účinku prechádzajúcich vlakových súprav.

Základné údaje o stavbe:

Názov diela:                V. koridor Nové M.n.V.- Púchov I. a II.etapa, traťový úsek Nové Mesto n. 

                                 Váhom - Zlatovce

Investor:                     Železnice Slovenskej republiky, Bratislava

Zhotoviteľ :                 Združenie „Nové Mesto - Zlatovce 2009“

Vedúci člen združenia:   OHL ŽS, a.s., Brno.

Členovia združenia:       Skanska SK a.s., Váhostav - SK, a.s., Žilina, Doprastav, a.s., Bratislava, Eltra s.r.o, Košice.

Začiatok výstavby:      09/2009

Ukončenie výstavby:    04/2013

 

Kontakt

Kontakt: Magdaléna Dobišová Mgr., Riaditeľ odboru Správa spoločnosti
Telefón +421 248 295 647