c

Palisády do konca roka s novým vodovodom a kanalizáciou

Tlačová správa 1.10.2008 0:00 CET

Bratislava V lukratívnej časti Bratislavy, na Palisádach, začali práce na rekonštrukcii vodovodu a kanalizácie. Do konca roka pracovníci spoločnosti Skanska vymenia viac ako 300 m potrubí vodovodu a takmer 220 m kanalizácie. Investorom projektu je Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS).

Práce na rekonštrukcii vodovodu a kanalizácie

Stavba je členená na dve časti - SO 01 – vodovodné potrubie a SO 02 – kanalizácia. Existujúce vodovodné potrubie DN 80 a DN 100 v úseku od Koreničovej ulice po Streleckú bude nahradené novým potrubím DN 100 z tvárnej liatiny v dĺžke 270 m a DN 200 v dĺžke 24 m. V rámci stavby budú zrekonštruované všetky vodovodné prípojky po vodomer. „Vzhľadom k charakteru tejto časti Bratislavy budú práce náročné na ich organizáciu. V niektorých úsekoch budeme pracovať len pri čiastočne obmedzenej doprave, nesmieme zabúdať ani na nepredvídané – prípadné archeologické nálezy, ktoré môžu postup prác ovplyvniť“, dodal Kamil Mokrý zo spoločnosti Skanska BS.

Navrhovaná rekonštrukcia kanalizácie začína od Streleckej ulice po dom č.19 na ulici Palisády potrubím PVC DN 300 v dĺžke 217 m. V rámci stavby budú zrekonštruované všetky domové kanalizačné prípojky.

Základné údaje: Názov stavby: Bratislava,Palisády, Rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie Investor: Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Projektant: Ing.Peter Pomothy, Mierová 30,821 05 Bratislava Zhotovitel: Skanska BS a.s. Realizácia stavby: 09/2008 – 12/2008

Kontakt

Kontakt: Magdaléna Dobišová Mgr., Riaditeľ odboru Správa spoločnosti
Telefón +421 248 295 647