c

Združenie Skanska Strabag vylúčili zo súťaže o tunel Višňové na základe omylu. Združenie podalo žiadosť o nápravu.

Tlačová správa 25.6.2013 11:20 CET

Združenie Skanska – Strabag požiadalo dňa 21.6.2013  Národnú diaľničnú spoločnosť a.s. (NDS) o nápravu vo veci  vylúčenia z verejnej súťaže Diaľnica D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala. Takmer  rok po otvorení obálok, kedy sa združenie Skanska - Strabag stalo víťazom verejnej súťaže, bolo združenie zo súťaže vylúčené z dôvodu, ktorý je omylom. Spoločnosti Skanska a Strabag zamestnávali na Slovensku v roku 2012 viac ako 2800 zamestnancov.

Vyhodnocovací proces súťaže trval od 26.6.2012, kedy sa otvorili obálky s ponukami. Po obdržaní akceptačného listu pre víťazné združenie Skanska Strabag, súťaž zastavili námietky neúspešného uchádzača vedeného spoločnosťou Doprastav, ktorý namietal neobvykle nízku cenu a použitý spôsob vetrania víťazného združenia. Úrad pre verejné obstarávanie (UVO) nariadil NDS súťaž znova vyhodnotiť. Dňa 13.6.2013 bolo združeniu Skanska – Strabag doručené rozhodnutie o vylúčení. Dôvodom vylúčenia nie je neobvykle nízka cena ani technológia vetrania tunela, čo namietal neúspešný uchádzač.

„Dôvod vylúčenia ponuky nášho združenia je mimoriadne prekvapivý až zvláštny. Jediné rozumné vysvetlenie pre nás je, že na strane obstarávateľa došlo k omylu, prípadne k nesprávnemu posúdeniu ponuky. V opačnom prípade by sme naše vylúčenie museli vnímať ako účelové a tendenčné,“ hovorí Magdaléna Dobišová, generálna riaditeľka spoločnosti Skanska.

Celý predbežný návrh riešenia tunela spracovala spoločnosť Amberg Engineering Slovakia, s podporou sesterských  spoločnosti Amberg  Engineering so sídlom vo Švajčiarsku a v Čechách, ktorá do projektu zapojila najvýznamnejších európskych špecialistov na tunelové stavby.

 „Omyl obstarávateľa je v chybnom určení dĺžok nechránených únikových ciest. Tieto sú stanovené technickým predpisom, ktorý obstarávateľ sám určil ako záväzný a ktorý sám pri meraní zle aplikoval. Zároveň si obstarávateľ pri posudzovaní ponuky podrobne nepreštudoval predloženú výkresovú dokumentáciu, ktorú mal k dispozícii. Vo svojom zdôvodnení vylúčenia nevychádzal z faktov uvedených v ponuke, ale z domnienok a úvah o rozmiestnení protipožiarnych dverí. V žiadosti sme obstarávateľa na tento omyl upozornili a správnou aplikáciou  technického predpisu, správnym zmeraním dĺžok únikových ciest, ako aj dôsledným

preštudovaním  predbežného technického projektového riešenia, je možné uviesť veci na správnu mieru,“ vysvetľuje Ing. Martin Bakoš  PhD. zo spoločnosti Amberg Engineering.

Zákon o verejnom obstarávaní, ako i rozhodnutia Súdneho dvora EU jednoznačne hovoria: „Ak aj obstarávateľ nemal jasno a nebol si istý interpretáciou predbežného technického riešenia v ponuke uchádzača, bolo jeho povinnosťou požiadať uchádzača o vysvetlenie nejasností.“ Verím, že nedorozumenie pri posudzovaní splnenia požiadaviek na predmet zákazky bude zo strany NDS rýchlo odstránené, v opačnom prípade by sme museli pochybovať o profesionálnych schopnostiach obstarávateľa a jednalo by sa o flagrantné porušenie základných princípov transparentnej a férovej verejnej súťaže s rovnakým  nediskriminačným prístupom ku všetkým uchádzačom. Ak majú mať podnikatelia a Európska únia dôveru v schopnosť Slovenska zabezpečiť transparentné podnikateľské prostredie a využiť podporu z fondov EÚ v súlade s určenými pravidlami, musí sa právo vykladať a aplikovať transparentne a nie na základe omylu“, uzatvára Tomáš Kamenec z advokátskej kancelárie Dedák &Partners.

 

Súbory na stiahnutie