c

Tunel cez Turecký vrch ochraňuje sv. Barbora

Tlačová správa 20.5.2010 0:00 CET

Trenčín Patrónka tunelárov drží ochrannú ruku aj nad výstavbou nového, takmer 1800 metrov dlhého tunela cez Turecký vrch pri obci Trenčianske Bohuslavice. Svätá Barbora tak bude symbolicky ochraňovať prácu tímov Skanska SK, ktoré budú na razení tunela a jeho úplnom dokončení pracovať do mája 2013. Tunel Turecký vrch je najvýraznejším prvkom I. etapy „Modernizácie železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Zlatovce“. Výstavbu I. etapy zabezpečuje Združenie „Nové Mesto - Zlatovce 2009“ pod vedením akciovej spoločnosti OHL ŽS. Podiel prác Skanska SK v združení predstavuje približne 20% a tvorí ho hlavne výstavba tunela.

Tunel cez Turecký vrch

„Po roku 1990 je tunel Turecký vrch 37. tunelom, na ktorom Skanska SK pracuje a ani v prípade výstavby tohto tunela sme nevynechali starú dobrú tradíciu posvätenia sošky sv. Barbory, patrónky tunelárov a baníkov. Čaká nás ešte necelý kilometer razenia, ktoré by sme aj pod jej ochranou chceli úspešne zvládnuť, vrátane betonáže definitívneho ostenia, do leta 2012“, povedal Peter Witkovský, riaditeľ Skanska SK – Závod Tunely SK. Vybudovanie tunela na železnici pozitívne ovplyvní čas strávený vo vlaku, pričom počas jeho výstavby nebude obmedzená existujúca doprava. „Tunel razíme mimo pôvodnej trate. Jeho technické riešenie rešpektuje chrakter prostredia a zásah do územia je minimalizovaný len do oblasti portálov,“ dodal P. Witkovský.

Razenie prvých metrov tunela bolo aj vďaka viacstupňovo členenému profilu zložité. Práce sa začali od severného portálu pod ochranou mikropilótového dáždnika. „Na razení každého tunela je niečo neopakovateľné. V tomto tuneli si môžeme zopakovať celú širokú škálu variácií Novej rakúskej tunelovacej metódy. Po prekonaní veľmi náročných úvodných 62 metroch razenia s vertikálnym aj horizontálnym členením čelby, ktoré sme realizovali v minulosti v Nemecku, sme sa dostali do kompaktnejších hornín a razenie bude obdobné ako na tuneli Sitina. Pred nami je ešte jedna výzva v podobe vyrazenia tunela cez oblasť vápencov a dolomitov s výskytom krasových útvarov. Skúsenosti s razením v takýchto podmienkach máme hlavne z prác na tuneloch v Slovinsku“, vysvetlil P. Witkovský.

Tunel cez Turecký vrch – technické parametre, geologické podmienky Projekt je rozdelený na 5 stavebných úsekov, súčasťou prvého je výstavba tunela Turecký vrch. Ide o jednorúrový dvojkoľajový tunel s celkovou dĺžkou 1 775 m, razený Novou rakúskou tunelovacou metódou. Plocha razeného profilu tunelovej rúry je rozmedzí 105 – 137 m2, ktorý sa bude budovať v záberoch 0,8 m v zložitých geologických podmienkach (TT 5 a 2) až po 3,0 m v najlepších geologických podmienkach (TT 2). Z geologického pohľadu je tunel umiestnený v rôznorodom horninovom prostredí s výskytom svahových zemín a sedimentov situovaných na severnom portále cez poloskalné horniny až po pevné vápence a dolomity s výskytom podzemných krasových útvarov. Celá trasa tunela je popretínaná sústavou tektonických porúch a diskontiuit.

Železničná trať – technické parametre Smerové pomery trate v tuneli sú navrhované pre rýchlosť 200 km/h a tvoria ich protismerné oblúky s polomerom 2 000 m. Osová vzdialenosť koľají je stanovená na 4,2 m. V celej dĺžke je jednotný prierez so svetlým polomerom tunelovej rúry 6,10 m. Pre potreby mimoriadnych udalostí je približne uprostred tunela napojená razená úniková štôlňa s dĺžku 245 m, ktorá ústi na úpätie Tureckého vrchu. Vetranie tunela je prirodzené a súčasne podporované pôsobením piestového účinku prechádzajúcich vlakových súprav.

Okrem tunela budú na 17,7 km dvojkoľajovej železničnej trati vybudované dva nové železničné a šesť cestných mostov. Rekonštrukcia čaká i desať existujúcich železničných mostov, tri podchody pre cestujúcich v železničných staniciach, priepusty a podchody pre verejnosť. Trať je súčasťou európskeho železničného koridoru č. V.

Členenie stavby: 1. Medzistaničný úsek Nové Mesto n. Váhom – Trenčianske Bohuslavice, 2. Železničná stanica Trenčianske Bohuslavice, 3. Medzistaničný úsek Trenčianske Bohuslavice- Melčice, 4. Železničná stanica Melčice, 5. Medzistaničný úsek Melčice – Zlatovce.

Základné údaje o stavbe: Názov diela: V. koridor Nové M.n.V.- Púchov I. a II.etapa, traťový úsek Nové Mesto n. Váhom - Zlatovce Investor: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava Zhotoviteľ : Združenie „Nové Mesto - Zlatovce 2009“ Vedúci člen združenia: OHL ŽS, a.s., Brno. Členovia združenia: Skanska SK a.s., Váhostav - SK, a.s., Žilina, Doprastav, a.s., Bratislava, Eltra s.r.o, Košice. Začiatok výstavby: 09/2009 Ukončenie výstavby: 04/2013

Súbory na stiahnutie

Kontakt

Kontakt: Magdaléna Dobišová Mgr., Riaditeľ odboru Správa spoločnosti
Telefón +421 248 295 647