c

Modernizácia ciest druhej a tretej triedy v okrese Topoľčany

Tlačová správa 3.11.2014 16:25 CET

Topoľčany (3. november 2014)- Viac ako 28 kilometrov ciest druhej a tretej triedy v okrese Topoľčany prejde v nasledujúcom polroku obnovou a údržbou. Práce v hodnote takmer 3, 6 mil. EUR pre Nitriansky samosprávny kraj zrealizuje spoločnosť Skanska. Prípravné práce nevyhnutné k nástupu na realizáciu v týchto dňoch už začali tak, aby bolo možné ukončiť realizáciu celej zákazky najneskôr do konca júna budúceho roku.

Predmetom obnovy sú cesty v nasledujúcich v úsekoch:

  • Cesta II/593 Dolné Lefantovce – hranica okresu Topoľčany (km 10,389 – 13,004 t.j. 2,615 km)
  • Cesta III/06446 Horné Lefantovce (km 0,000 – 3,529 t.j. 3,529 km)
  • Cesta II/593 hranica okresu Nitra – Oponice - Kovarce - Solčany (km 0,000 – 12,860 t.j. 12,860 km)
  • Cesta III/064058 a III/064057 Nitrianska Streda – Chrabrany - Urmince (km 0,000 – 3,101, 0,000 – 3,310, v celkovej dĺžke 6,411 km)
  • Cesta III/064047 Oponice - Súlovce (km 0,000 – 2,600 t.j. 2,600 km)

Hlavným predmetom zákazky je rekonštrukcia vrchnej stavby vozovky, rekonštrukcia odvodnenia a vybudovanie bezpečnostných prvkov dopravnej infraštruktúry.

„Stavebné práce pozostávajú z frézovania asfaltového krytu vozovky, položenia nových konštrukčných vrstiev vozovky, spevnenia krajníc, rekonštrukcie mostov a priepustov, osadenie bezpečnostných prvkov a obnova pôvodného odvodnenia,“ povedal Jakub Kolesár, senior oblastný manažér Skanska SK a.s. „Na samotnú realizáciu prác máme pripravené tak ľudské, ako i materiálové kapacity v strediskách v Trnave a Nitre,“ dodal.

Základné údaje o stavbe:

Názov diela:                Modernizácia ciest región Topoľčany - 2. etapa

Investor:                    Nitriansky samosprávny kraj

Zhotoviteľ:                  Skanska SK a.s., Závod Cesty, mosty SK, Oblasť Západ

Zmluvná cena:            3 550 833,33 EUR bez DPH

Ukončenie výstavby:   6/2015

Stavba je spolufinancovaná z prostriedkov EÚ - Regionálny operačný program.

Súbory na stiahnutie