c

Obnovené námestie SNP v Detve poskytuje priestor na relax a oddych

Tlačová správa 6.11.2012 15:30 CET

D e t v a (6. november 2012) – Námestie SNP v Detve po komplexnej revitalizácii a úprave už slúži domácim i návštevníkom ako miesto oddychu a priestor na spoločensko kultúrne vyžitie. Práce na obnove námestia od júla minulého roka realizovala spoločnosť Skanska a ukončené boli v stanovenom termíne. Projekt bol spolufinancovaný zo štrukturálnych fondov Európskej únie.  

Namestie Detva

Rekonštrukciou získalo námestie celistvý vzhľad a vytvára harmonický celok. Svoju pôvodnú funkciu - centrum stretávania sa ľudí - môže dnes opäť plniť a to najmä vďaka jednotnej výškovej úrovni námestia, ktorá zabezpečuje bezbariérový pohyb pre peších.

Na námestí sme použili približne 8 tisíc m2 dlažby na úpravu spevnených plôch. Vybudovali sme chodníky pre peších i cyklistov, parkoviská, upravili sme vjazdy do domov,“ opísal časť prác Jakub Kolesár, vedúci oblasti Západ spoločnosti Skanska SK.

Na námestí odteraz nechýbajú ani autobusové zastávky, lavičky, stojany na bicykle, informačné tabule či detské ihrisko, nové verejné osvetlenie, pribudli 2 malé fontánky s pitnou vodou. Námestie krášlia i novovysadené stromy, kríky a trávnaté plochy.

Centrálnou časťou námestia prechádzajú nové obojsmerné komunikácie s parkoviskom a chodníkmi. Novú úpravu a zeleň získal i Pamätník SNP. Dominantou centrálnej časti námestia ostal Obecný dom. V severnej časti námestia sú umiestnené odstavné plochy pre autobusovú dopravu a tri novovybudované zastávky.

 

Základné údaje o stavbe:

Názov diela:                 Rekonštrukcia Námestia SNP v Detve

Objednávateľ:              Mesto Detva

Zhotoviteľ:                  Skanska SK a.s., Závod Cesty, mosty SK, oblasť Západ

Zmluvná cena:             1 018 mil. € vr. DPH

Spôsob financovania:    85% Európsky fond regionálneho rozvoja

                                10% Štátny rozpočet SR

                                 5% + II. etapa vlastné zdroje mesta Detva

Začiatok výstavby:       07/2011

Ukončenie výstavby:     10/2012