c

Takmer 10 km spojnica Oravy a Kysúc zlepší dochádzanie za prácou i podmienky pre podnikateľov

Tlačová správa 10.11.2008 0:00 CET

Oravská Lesná, 10. novembra 2008 Preložka cesty 2. triedy č. 520 medzi Oravskou Lesnou a Novou Bystricou v dĺžke 9,5 km po štyroch rokoch výstavby nahradí 108 km dlhú obchádzku. Cesta ľudí za prácou sa tak po 20-tich rokoch čakania skráti približne na desatinu a nové spojenie priblíži oba, doposiaľ ťažko dostupné regióny i podnikateľom. Združenie firiem, ktorého členom je s viac ako tretinovým podielom i spoločnosť Skanska, umožnilo sprejazdnenie cesty v predstihu. Posledné práce na stavbe budú dokončené na jar 2009.

spojnica Oravy a Kysúc

Trasa cesty začína v Novej Bystrici – Vychylovke, pokračuje husto zalesneným územím chránenej krajinnej oblasti Kysúc a Hornej Oravy do Oravskej Lesnej. Celková dĺžka komunikácie je 9,45 km, šírkové usporiadanie vozovky je 2 x 3,5 m s maximálnym stúpaním 8%. Súčasťou je aj 11 mostov. „S ohľadom na klimatické podmienky a z toho plynúcu krátku stavebnú sezónu bolo nutné prijať také riešenia výstavby, ktorými sa minimalizujú mokré procesy. Vyústením tejto podmienky je aj konštrukcia mosta 203-00, ktorého parametre ho právom radia na európsku špičku. Systém premostenia spočíva v použití oceľovej skruže SuperCor a zemného prostredia tvoreného vrstevnatým násypom vystuženým ťahovými geomrežami“, vysvetlil Marián Čechovič, stavbyvedúci zo spoločnosti Skanska BS.

Cestné spojenie medzi Kysucami a Oravou bolo v minulosti dostupné medzi obcami Harvelka a Oravská Lesná. Neskôr v rámci výstavby Vodného diela Nová Bystrica boli obce Harvelka a Riečnica zatopené, a tým bolo dlhoročné spojenie prerušené. Súčasne s výstavbou vodného diela bolo vypracovaných niekoľko štúdií na výstavbu náhradnej komunikácie medzi časťou obce Nová Bystrica - Vychylovka a Oravskou Lesnou. S realizáciou projektu sa však začalo až na jar 2004. Práce na trase postupovali z viacerých miest, čím sa zabezpečilo také rozvinutie stavebných prác, aby bolo možné plniť stanovené harmonogramy prác po vecnej i finančnej stránke. Stavba sa nachádza v pásme ochrany vodného zdroja - vodárenskej nádrže a prechádza dvomi chránenými krajinnými oblasťami (CHKO Kysuce a CHKO Orava).

Objemy hlavných stavebných prác: Vegetačné úpravy na celom úseku trasy Úpravy plôch (trávnik): 63 485 m2 Kríky – výsadba: 805 ks Stromčeky – výsadba: 66 ks Zemina pre vegetačne účely: 9,522 m3 Sanácie na celom úseku trasy Odvodňovacie práce v záreze: 2 860 m Mikropilóty rúrkové a tyčové: 4 560 m Odvodňovacie trativody: 5 232 m Stabilizácia svahu klincovaním: 1 140 m2 Výmena podložia: 3 000 m3

Dĺžka cesty vrátene mostov: 9 449 m Dĺžka 11-tich mostových objektov: 1 139 m Dĺžka oporných múrov: 224 m Dĺžka vystužených násypov: 1 505 m Dĺžka zárubných múrov: 2 034 m Dĺžka oplotenia: 2 034 m Kubatúra násypov: 148 900 m3 Kubatúra výkopov: 300 100 m3 Rekonštrukcia vodovodov: 93 m Kanalizácia: 7 975 m Preložka VN: 105 m Preložka NN: 215 m Preložka slaboprúdu: 203 m Parkovacie plochy pre osob. vozidlá: 16 Počet odpočívacích plôch: 2

Základné údaje o projekte: Názov stavby: Preložka cesty II/520 Nová Bystrica – Oravská Lesná Objednávateľ: Slovenská správa ciest IVSC Bratislava Zhotoviteľ: Združenie STRABAG – SKANSKA – ZIPP Začiatok výstavby: Február 2004 Ukončenie výstavby: Február 2009 Sprejazdnenie diela: November 2008

Kontakt

Kontakt: Magdaléna Dobišová Mgr., Riaditeľ odboru Správa spoločnosti
Telefón +421 248 295 647