c

Nová kanalizácia zlepší kvalitu bývania v Podunajských Biskupiciach

Tlačová správa 26.1.2012 11:45 CET

B r a t i s l a v a (26. január 2012) –  po roku prác odovzdala spoločnosť Skanska do prevádzky  novú, viac ako 3 km dlhú kanalizáciu v Podunajských Biskupiciach v Bratislave.

Projekt „Odkanalizovanie Podunajskej časti Bratislavského regiónu - Kanalizácia Podunajské Biskupice - I. etapa“ realizovala Skanska pre investora Mestská časť Bratislava – Podunajské Biskupice. Stavba v hodnote viac ako 2,2 mil. eur s DPH bola financovaná prostredníctvom fondov EÚ.

Prace

„Pôvodne boli splaškové vody produkované na danom území zachytávané v žumpách, ktoré boli v mnohých prípadoch zle prevádzkované a vo väčšine prípadov neboli vodotesné. Hrozilo unikanie odpadových vôd do podzemia a ohrozenie kvality vodného zdroja,“ vysvetlila PhDr. Alžbeta Ožvaldová, starostka mestskej časti Bratislava Podunajské Biskupice.

Vybudovaním stokovej siete sa vylepšil štandard bývania v dotknutých územiach mestskej časti Podunajské Biskupice. Ako prvé boli v polovici októbra skolaudované a odovzdané do prevádzky kanalizácie a domové prípojky na uliciach Parcelná, časť Devätinovej, Hydinárskej a Družobnej ako aj  na ulica Vetvárska. Neskôr koncom roka prišli na rad ulice Krajinská, Popradská a časť Šamorínskej.

Obyvateľov týchto ulíc sme vopred písomne upozornili, že sa po podpísaní Zmluvy o pripojení môžu v spolupráci s BVS napojiť na funkčnú kanalizáciu a mnohí z nich tak už aj urobili,“ objasnila starostka.

Nové kanalizačné stoky boli vedené v komunikáciách, chodníkoch a zelených pásoch tak, ako to dovolila zástavba a iné, už vybudované podzemné a nadzemné vedenia.

Na diele sme zrealizovali 3 184 m kanalizácie, 277 domových kanalizačných prípojok a 59 uličných vpustí pre odvodnenie povrchových vôd z komunikácie,“  uviedol Miroslav Patsch, vedúci strediska závodu Cesty, Mosty spoločnosti Skanska SK.

Počas výstavby kanalizácie v mesiacoch august až december 2011zrealizovali pracovníci Skanska SK aj povrchovú úpravu spomenutých ulíc. Práce v celkovej hodnote približne 200 tis. eur s DPH zahŕňali odstránenie starého asfaltového krytu z vozoviek, vyrovnanie ich povrchu,  položenie asfaltobetónových kobercov a osadenie dlažby a cestných obrubníkov.

 

Základné údaje o stavbe:

Názov diela:                 Odkanalizovanie Podunajskej časti Bratislavského regiónu - Kanalizácia Podunajské Biskupice - I. etapa

Investor:                      Mestská časť Bratislava – Podunajské Biskupice

Zhotoviteľ:                   Skanska SK a.s., Závod Cesty, Mosty SK, oblasť Západ

Zmluvná cena:             1 852 278 € bez DPH

Začiatok výstavby:      11/2010

Ukončenie výstavby:    11/2011

 

Súbory na stiahnutie

Kontakt

Kontakt: Magdaléna Dobišová Mgr., Riaditeľ odboru Správa spoločnosti
Telefón +421 248 295 647