c

Nový železničný most hotový za sedem týždňov

Tlačová správa 24.11.2009 0:00 CET

Horná Štubňa Rekordných 53 dní trvalo zhotovenie konštrukcie a osadenie železničného mosta 201-00 nad cestou R3, ktorá križuje trať vlakov v úseku Horná Štubňa – Prievidza. Most s dĺžkou 33,25 m, na ktorom pracovala spoločnosť Skanska, je súčasťou obchvatu Hornej Štubne.

Image

Trasa novobudovanej rýchlostnej cesty R3 si vyžiadala mimoúrovňové križovanie s existujúcou železničnou traťou. Pri príprave na realizáciu obchvatu hľadal hlavný zhotoviteľ Skanska BS možnosť, ako čo najviac urýchliť, a zároveň zlacniť výstavbu uvedeného mosta.“V spolupráci s dodávateľom rámového prefabrikovaného systému Matiere Opti-Cadre sme na celé zhotovenie nového mosta mali vyhradených 43 dní, pričom nosná konštrukcia bola zmontovaná za 8 dní. Za šesť týždňov sme tak museli rozobrať koľajový zvršok, zhotoviť zárez, zaraziť 420 prefabrikovaných pilót, urobiť podkladový betón, zmontovať nosnú konštrukciu, samozrejme objekt zaizolovať, zasypať a zhotoviť železničný spodok a zvršok“, vysvetlil Vladimír Kotrík zo Skanska BS.

Použité konštrukčné riešenie objektu je na Slovensku ojedinelé. Tento typ prefabrikátu je v menšej miere použitý iba na trati Žilina – Krásno nad Kysucou. „Opäť sa nám potvrdili známe výhody prefabrikovaných železobetónových systémov, t.j. rýchlosť výstavby, vysoká presnosť dielcov a zaručená kvalita materiálu konštrukčných prvkov“, dodal Kotrík. Táto technológia má vďaka rýchlej výstavbe veľký potenciál využitia jednak ako náhrada za už dosluhujúce železničné objekty, ale taktiež ako technológia nových mostných objektov, kde je potrebné minimalizovať nároky na výluky dopravy.

Základné údaje o stavbe: Názov diela: R3 Horná Štubňa – obchvat Investor: Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Zhotoviteľ: Združenie R3 Hornä Štubňa – Skanska – Strabag, vedúci člen združenia - Skanska BS, a.s. Prievidza, člen združenia - Strabag, s.r.o. Bratislava Zmluvná cena diela: 19,44 mil. € bez DPH (585,751 mil. Sk) Začiatok výstavby: 12/2008 Ukončenie výstavby: 11/2011 Vegetačné úpravy: 09/2013

Súbory na stiahnutie

Kontakt

Kontakt: Magdaléna Dobišová Mgr., Riaditeľ odboru Správa spoločnosti
Telefón +421 248 295 647