c

Archeologické nálezy na stavbe R4 siahajú do doby bronzovej

Tlačová správa 25.5.2011 21:50 CET

Ojedinelý nález kostrového hrobu skrčenca, pravdepodobne z doby bronzovej, je len nepatrnou časťou rozsiahleho archeologického nálezu, ktorý objavili počas zemných prác na stavbe plánovanej trasy R4. Rýchlostnú komunikáciu R4 Košice- Milhosť realizuje spoločnosť Skanska SK.  

Sena

 „Okolie Košíc je oblasť s vysokým počtom nálezísk, preto nás pracovníci zo spoločnosti Archeológia Zemplín, s.r.o. vopred informovali o úsekoch stavby, ktoré by mohli byť z archeologického pohľadu významné,“ vysvetlil Ivan Gajdoš, projektový manažér Skanska SK. „Na uvedených úsekoch potom sledovali výkopové práce, aby včas zachytili možné nálezy,“ dodal.

Archeológovia k dnešnému dňu priamo na trase stavby objavili 5 archeologických lokalít. Lokality Perín, Milhosť a Seňa (Repiská 1) boli po preskúmaní uvoľnené a zamestnanci Skanska SK tu pokračujú v stavebných prácach. V ostatných lokalitách výskum naďalej trvá.  Lokalitu Seňa (Pri lánoch), najbohatšiu na nálezy, plánujú archeológovia skúmať 6 až 7 mesiacov.

Lokalita 1, Perín, poloha Jankovo (km 12,4): v lokalite boli preskúmané 3 archeologické objekty z obdobia stredoveku a novoveku.

Lokalita 2, Seňa, poloha Pri lánoch (km 8,2 – 9,0): v lokalite bolo preskúmaných a zdokumentovaných 47 sídliskových objektov. Ich objav opätovne potvrdil, že lokalita Seňa patrí k najdôležitejším polykultúrnym náleziskám v oblasti Košickej kotliny. Aktuálny archeologický výskum doložil ako najstaršie osídlenie z doby bronzovej. Pravdepodobne do tohto kultúrno-časového úseku sa radí aj zatiaľ ojedinelý nález kostrového hrobu skrčenca. Možno predpokladať, že je súčasťou väčšieho pohrebiska, nachádzajúceho sa v blízkom okolí. Najpočetnejšia a najvýznamnejšia je však skupina sídliskových objektov z doby železnej až včasnej doby dejinnej. Časť preskúmaných objektov, interpretovaná ako obydlia, svedčí o trvalejšom osídlení lokality. V ich blízkosti boli tiež nájdené kolové jamy ako súčasť konštrukcie stavby a  početné hospodárske objekty. Množstvo keramických nálezov, pracovné nástroje zo železa a hlinené prasleny dokazujú výrobu textílií. Kostené ozdoby, polotovary a surovina svedčí o jej spracovaní priamo v lokalite. Geograficky výhodná poloha Pri lánoch bola osídlená aj v období stredoveku. Dokladom je objav osobitého druhu výrobno-hospodárskych objektov – pecí s predpecnou jamou, ktoré obsahovali keramický materiál.

Lokalita 3, Milhosť, poloha Lenčov (km 13,0 – 13,4): v lokalite bola lokalizovaná časť sídliska z doby bronzovej. Celkovo bolo preskúmaných 36 objektov z tohto obdobia.        

Lokalita 4, Seňa, poloha Repiská 1 (km 7,6 – 7,7): v úseku boli zachytené a následne preskúmané 3 archeologické objekty z obdobia praveku a novoveku.                     

Seňa, poloha Repiská 2 (km 8,0 – 8,2): počas prekládky sietí bolo lokalizovaných zatiaľ 7 archeologických objektov. Je vysoký predpoklad, že počas prác budú v tejto lokalite objavené ďalšie archeologické objekty.    

Lokalita 5, Sokoľany, poloha Kradina (km 4,1 – 4,2): v úseku bolo zachytených zatiaľ 12 archeologických objektov (prevažne žiarové hroby) z mladšieho praveku až včasnej doby dejinnej, ktoré sa v súčasnosti skúmajú.

 

Základné údaje o stavbe:

Rýchlostná cesta R4 Košice – Milhosť s dĺžkou 14,175 km je  súčasťou základného komunikačného systému Slovenskej republiky a je zaradená do siete diaľnic a rýchlostných ciest  SR pod označením R4. Zároveň patrí do medzinárodného koridoru v smere od poľského mesta  Rzeszow cez Košice, maďarský Debrecen až po Oradeu v Rumunsku. Dielo v hodnote približne 78 miliónov eur realizuje spoločnosť Skanska SK.

 

 

Názov projektu :                   Rýchlostná cesta R4 Košice – Milhosť

Investor :                            NDS a.s

Zhotoviteľ:                          Skanska SK a.s. , závod Cesty, mosty

Lehota výstavby :                 08/2010-03/2013

Cena stavby :                       77 686 509,35 EUR zmluvná cena bez DPH

 

 

                           

Kontakt

Kontakt: Magdaléna Dobišová Mgr., Riaditeľ odboru Správa spoločnosti
Telefón +421 248 295 647