c

Plynulá a bezpečná premávka na ceste I/18 v Prešovskom kraji

Tlačová správa 16.7.2012 13:20 CET

Cestná komunikácia na spojnici Prešov - Vranov nad Topľou je v týchto dňoch už plne prejazdná a bezpečná pre chodcov i motoristov. Je to vďaka novovybudovanej kanalizácii, ktorá odvádza z jej povrchu zrážkovú vodu, ale i novému povrchu a chodníkom na oboch stranách cesty. Dielo v hodnote približne 480 tisíc eur realizovala spoločnosť Skanska a do užívania ho odovzdala v stanovenom termíne.

Lada_priebeh prac

Štátna cesta I/18 je v danom úseku vedená v intraviláne obce Lada. Zabezpečuje dopravné prepojenie v smere Prešov - Vranov nad Topľou. V danom území tvorí hlavú komunikáciu, na ktorú sa pripájajú cesty nižších tried a miestne komunikácie.

„Cieľom výstavby bolo zvýšiť bezpečnosť automobilovej dopravy i pohybu chodcov v danom úseku, ktorá bola vzhľadom na nefunkčné odvodnenie vozovky a chýbajúce chodníky nedostatočná,“ vyjadril sa Ing. Jozef Fabian, zo Slovenskej správy ciest  - Investičná výstavba a správa ciest Košice.

Stavba pozostávala zo štyroch objektov – úpravy cesty I/18, rekonštrukcie chodníkov, mosta a výstavby novej cestnej kanalizácie. Nebola členená na etapy a do užívania bola odovzdaná ako jeden celok.

Úpravu cesty I/18 sme realizovali v dĺžke 373 m. Položili sme nový povrch z asfaltového betónu. Pozdĺž cesty sme na oboch stranách dobudovali nové chodníky a obrubníky. Jestvujúci mostný objekt sme rozšírili pomocou dvojice tyčových prefabrikátov,“ povedal Anton Hečko, stavbyvedúci Skanska SK.

Odvodnenie vozovky zabezpečuje novovybudovaná kanalizačná sieť. Jej vyústenie do recipientu Porubského potoka cez odlučovač ropných látok zároveň chráni životné prostredie. 

 

Základné údaje o stavbe:

Názov diela:                I/18 Lada prieťah

Objednávateľ:             Slovenská správa ciest Bratislava, Investičná výstavba a správa ciest Košice

Zhotoviteľ:                 Skanska SK a.s., Závod Cesty, mosty SK, Oblasť Východ

Zmluvná cena:            480 763,24  eur bez DPH

Začiatok výstavby:      09/2009

Ukončenie výstavby:    05/2012