c

Rozšírenie výrobnej haly ZWL Slovakia

Tlačová správa 15.10.2012 10:45 CET

S u č a n y (15. október  2012)- v areáli spoločnosti ZWL Slovakia – Výroba ozubených kolies s.r.o. Sučany začali práce na druhej etape výstavby závodu. Ide o rozšírenie pôvodnej haly, ktoré funkčne aj konštrukčne nadväzuje na existujúci objekt. Práce na diele približne 2 mil. eur realizuje spoločnosť Skanska a hotové by mali byť v máji budúceho roka

Areál závodu sa nachádza v lokalite priemyselnej zóny medzi mestom Martin a Sučanmi. Cieľom projektu je rozšírenie výroby oceľových rotačných súčiastok používaných prevažne ako komponenty zostáv v automobilovom priemysle.

 „Výrobný program v navrhovanej časti závodu ostane rovnaký, ide predovšetkým o kapacitné rozšírenie výroby o cca 200 %,“ vyjadril sa Ing. Jozef Pustay, riaditeľ spoločnosti ZWL Slovakia – Výroba ozubených kolies s.r.o. Sučany. Rozšírenie výroby bude spočívať v doplnení technológie strojárenskej výroby inštaláciou nových liniek.

Nová hala je navrhovaná v južnej časti pozemku a bude napojená na pôvodnú výrobnú halu, s ktorej rozšírením sa počítalo už v minulosti.

„Vnútroareálové komunikácie, ako aj inžinierske siete boli zrealizované s ohľadom na ďalšiu výstavbu a preto budú potrebné len malé zásahy do inžinierskych sietí,“ povedal Ing. Miroslav Kubica, stavbyvedúci Skanska SK.

Architektonické riešenie novej haly rešpektuje pôvodný vzhľad objektu a výberom použitých materiálov zakomponuje dostavanú časť tak, aby pôsobila ako jednoliaty celok s pôvodnou halou.

Dispozičné riešenie bude plynule a logicky nadväzovať na bezprostredne susediace miestnosti, s ktorými vytvorí ucelený priestor s prihliadnutím na logistické a požiarnobezpečnostné väzby. V pristavovanej časti haly sa vytvorí nový priestor pre kontrolu kvality

Prestavba sa bude týkať i dvojpodlažnej administratívnej budovy, ktorá je súčasťou pôvodnej haly. Zabezpečia sa tak optimálne pracovné priestory a zázemie pre 135 nových zamestnancov, ktorí by po rozšírení výroby mali v závode pribudnúť. Doteraz nevyužité priestory na 1. podlaží budú slúžiť na výdaj stravy s jedálňou pre 50 osôb, ktorá sa zároveň bude využívať ako denná miestnosť pre zamestnancov.

Súčasťou stavby bude i nové parkovisko pre 22 osobných automobilov v južnej časti areálu. 

 

Základné údaje o stavbe:

Názov diela:                ZWL Slovakia - Výroba ozubených kolies Sučany - prístavba - rozšírenie výroby

Objednávateľ:             ZWL Slovakia – Výroba ozubených kolies Sučany, s.r.o.

Zhotoviteľ:                 Skanska SK a.s., Závod Pozemné staviteľstvo SK 01, Martin

Začiatok výstavby:      09/2012

Ukončenie výstavby:    05/2013

 

Súbory na stiahnutie