c

Centrum Suchej nad Parnou krajšie a bezpečnejšie

Tlačová správa 30.8.2011 13:40 CET

S u ch á  n a d  P a r n o u, okres Trnava (30. august 2011) – v týchto dňoch sa začnú práce na obnove a revitalizácii centra obce Suchá nad Parnou.  Hlavným cieľom projektu je upraviť spoločné priestory obce a poskytnúť tak obyvateľom príjemné a bezpečné prostredie na trávenie voľných chvíľ.  Projekt v hodnote  približne 365 tis. eur, spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, realizuje spoločnosť Skanska. Ukončený by mal byť v júli 2013.

foto - povodny stav

Obec s bohatým kultúrnym a spoločenským životom i doteraz využívala areál námestia, okolia kostola a plochu pred obecným úradom a domom kultúry najmä na oddych obyvateľov.

Úpravou a revitalizáciou sa nezmení účel  doterajšieho využitia spoločných priestorov, ale dobuduje sa  ich technická a estetická stránka,“ vyjadrila sa Ing. Daniela Balážová, PhD., starostka obce.

Obec sa nachádza v podhorí Malých Karpát. „ Riešený pozemok má mierne svahovitý terén. Túto skutočnosť  v plnej miere využijeme. Námestie budeme riešiť schodkovitým systémom spevnených plôch, ktorý sa bude prelínať s rampovým systémom pre imobilných občanov,“ vysvetlil Dušan Todák, stavbyvedúci Skanska SK.

Zvýšenú bezpečnosť účastníkov premávky zabezpečia chodníky pre peších, ktoré budú dobudované z oboch strán štátnej cesty. Vybudovanie nových chodníkov nadviaže na už jestvujúcu časť územia obce. 

Modernizáciou prejdú i priestory okolo autobusových zastávok. Obnovené budú miestne komunikácie, trávnaté plochy a vysoká zeleň. Projekt revitalizácie bude zahŕňať aj vybudovanie a obnovu parkovacích plôch, odvodnenie verejných priestorov do priľahlého potoka a osadenie mobiliáru v priestore centra. V rámci parku dôjde k výmene verejného osvetlenia.

 

Základné údaje o stavbe:

Názov diela:                Revitalizácia verejného priestranstva sídla obce Suchá nad Parnou

Objednávateľ:             OcÚ Suchá nad Parnou

Zhotoviteľ:                 Skanska SK a.s., Závod Cesty, mosty SK

Zmluvná cena:            365 115, 21 € bez DPH

Začiatok výstavby:      08/2011

Ukončenie výstavby:    07/2013

 

Súbory na stiahnutie

Kontakt

Kontakt: Magdaléna Dobišová Mgr., Riaditeľ odboru Správa spoločnosti
Telefón +421 248 295 647