c

Fréza zdolala prvé metre

Tlačová správa 15.8.2019 14:00 CET

Za účasti predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslava Bašku nám bolo dňa 15.8.2019 odovzdané stavenisko k rekonštrukcii komunikácií II. triedy medzi Novým mestom nad Váhom a Myjavou. Frekventovaný úsek dĺžky vyše 1,2 km zrekonštruujú kolegovia zo závodu Inžinierske staviteľstvo za deväť mesiacov v zmluvnej hodnote 1,68 mil. eur.

Slávnostné odovzdanie staveniska pre rekonštrukciu cesty II581 Nové mesto nad Váhom – Myjava

Cieľom rekonštrukcie je zlepšenie stavebno-technického stavu, zvýšenie životnosti vozovky, zvýšenie bezpečnosti premávky, zníženie nehodovosti a zmiernenie nepriaznivých vplyvov dopravy ako sú hluk, exhaláty či vibrácie. 

V úvode stretnutia sa prítomným poslancom, starostom okolitých obcí a novinárom prihovoril predseda TSK. Popísal nevyhovujúci stav komunikácie, nutnosť jej rekonštrukcie a finančné zabezpečenie z fondov EÚ. 

„Zo strany zhotoviteľa je najdôležitejšie, aby sme práce vykonali v kvalite, v dohodnutom čase a bezpečne. Úsek rekonštruovanej cesty je veľmi frekventovaný a v neprehľadnej zákrute. Celý rekonštruovaný úsek je viditeľne a jasne označený, použijeme plastové vodiace zábranové steny , ktoré sú naplnené vodou a je na vodičoch, aby dôsledne dodržiavali zníženú rýchlosť na tomto úseku,“ skonštatovala Magdaléna Dobišová, podpredsedníčka predstavenstva Skanska SK, ktorá zastupovala na stretnutí našu spoločnosť. 

Technické detaily stavby novinárom zosumarizoval oblastný manažér Marek Štancel: „Celková dĺžka rekonštruovanej cesty je 1245 m. Po ukončení rekonštrukčných prác bude mať daný úsek vybudovaných 210 nových mikropilót, nový trativod, bezpečne vystužený svah, osadené nové zvodidlá a smerové stĺpiky, zasanované steny priepustov a všetky priepusty komplet vyčistené. Samozrejme, bude mať položenú novú a bezpečnú asfaltovú vozovku.“ 

Následne sa všetci spolu so stavbyvedúcim Bohumilom Vandákom presunuli priamo na začiatok komunikácie, kde si so záujmom pozreli prevádzku frézy a odstránenie prvých metrov starého asfaltového krytu.