c

Prešovská rarita – semafor na konci diaľnice je už minulosťou

Tlačová správa 5.10.2017 9:00 CET

Prešov – dnes bola oficiálne ukončená dostavba križovatky Prešov, západ. Dobudovaný 625-metrový úsek sa tak stal súčasťou takmer 8 kilometrov dlhej diaľnice D1 Svinia – Prešov, západ s napojením na komunikačný systém mesta Prešov. Investorom projektu bola NDS a.s. a generálnym zhotoviteľom spoločnosť Skanska, závod Inžinierske staviteľstvo. Projekt vyčíslený na takmer 2 milióny eur bol financovaný zo štátneho rozpočtu. Nová križovatka zároveň ukončila neštandardnú dopravnú situáciu, kedy sa diaľničný úsek končil dočasným semaforom, ktorý bol roky súčasťou diaľničného výjazdu z Prešova smerom na Poprad.

Križovatka Prešov z drona

Novovybudovaná križovatka Prešov, západ pozostáva z dvoch základných častí:

•mimoúrovňovej križovatky s priľahlými diaľničnými vetvami
•časti s okružnou úrovňovou križovatkou ciest I/18 a II/546.

Realizácia križovatky pozostávala najmä z dobudovania inžinierskych sietí, preložky potoka Vydumanec a dobudovania vetvy z kruhového objazdu, ktorá bola potrebná pre plynulé dopravné napojenie na Prešov a samotné prepojenie diaľnice v plnom profile.

Dobudovanie križovatky sa týkalo predovšetkým cesty I/18, vedúcej z okružnej križovatky do Prešova. Ide o trojpruhovú komunikáciu s jednosmernou premávkou, ktorá má celkovú dĺžku 625,25 m, z toho Skanska dobudovala 496,94 m. Súčasťou realizácie bola i úprava asfaltových vrstiev diaľničného úseku D1 a cesty I/18 v smere Prešov – Poprad, kde bolo použitých 4 500 ton asfaltu. V mieste stretu týchto dvoch ciest bol osadený tlmič nárazov.

„Novovybudovaná križovatka zaistila pre motoristov predovšetkým zvýšenú plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky. Takisto urýchlila a usmernila vjazd do Prešova, ako aj výjazd z Prešova po ceste I/18 i po diaľnici D1. Pre občanov žijúcich v mestskej časti Vydumanec boli vybudované nové zastávky mestskej hromadnej dopravy a chodníky,“ opisuje prínos novej križovatky riaditeľ stavby Marián Čechovič zo spoločnosti Skanska.

„Doteraz bola doprava v smere Prešov – Poprad riešená úrovňovým križovaním diaľnice D1 a cesty I/18 a riadená semaforom, čo v značnej miere ovplyvňovalo a spomaľovalo chod celej premávky. Prešovská semaforová rarita na konci diaľnice je dnes už minulosťou,“ doplnil Marián Čechovič.

Základné údaje o stavbe:

Názov diela: „D1 Svinia-Prešov, západ, dobudovanie križovatky Prešov, západ“
Miesto stavby:   Okres Prešov, Prešovský kraj
Stavebník: Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, Slovenská republika
Spôsob financovania: Zo štátneho rozpočtu

Zhotoviteľ:  

Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava, závod Inžinierske staviteľstvo
Zmluvná cena: 1 994 944,57 € bez DPH
Začiatok výstavby: 09/2016

Koniec výstavby:

10/2017