c

Nové bezpečnostné prvky na stavbách. Skanska prichádza s vlastnými inováciami.

Tlačová správa 12.5.2017 13:00 CET

Stavebníctvo ako pracovný odbor patrí podľa posledných zverejnených štatistík Štatistického úradu Slovenskej republiky (ŠÚ SR) medzi veľmi rizikové činnosti, pre spoločnosť Skanska je preto bezpečnosť na stavbách jednou zo základných tém a hlavnou hodnotou spoločnosti. Každoročne tak prichádza s novinkami v tejto oblasti, na vývoji ktorých sa sama podieľa.

Nácvik prvej pomoci počas Týždňa bezpečnosti

Podľa ŠÚ SR v roku 2015 skončilo kvôli pracovnému úrazu v zdravotnej neschopnosti 524 stavebných robotníkov. Aj napriek tomu nepatrí stavebníctvo k najrizikovejším povolaniam. Pre porovnanie, napríklad v priemyselnej výrobe sa v tom istom roku zranilo viac ako 3 600 ľudí.

Medzi najnebezpečnejšie činnosti patria práce vo výškach, zdvíhacie operácie, zemné práce a používanie ťažkej mechanizácie zahrňujúcej výkopové práce. Skanska neustále hľadá nové riešenia a napríklad pre istenie pri prácach vo výškach používa systém alsipercha, pripomínajúceho šibenicu uchytenú na špeciálnych pätkách, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou projektovej dokumentácie a pracovníkov istia pomocou postroja. Keby došlo k pádu, systém sa ihneď zablokuje a človeka zachytí. Pri žeriavoch používa Skanska blokovacie zariadenie, ktoré zabraňuje kolízii žeriavov a tým stretu bremien. Novinkou z dielne spoločnosti sú tzv. Safety pointy, vymedzené miesta na stavbe, v ktorých môžu pracovníci bezpečne telefonovať, v prípade zranení nájdu vo vnútri lekárničku a v núdzi môžu spustiť alarm pre celú stavbu. V iných prípadoch je telefón na stavbe prísne zakázaný! Tieto priestory bolo z výšky ťažké rozlíšiť od iných miest na stavenisku. Preto sú ich strechy natreté nazeleno reflexnou farbou, aby boli ihneď rozpoznateľné aj pre žeriavnikov.

Povinná výbava každého robotníka

Povinnosťou a už rutinou nie len pre robotníkov Skanska, ale i zamestnancov subdodávateľov sú vystužené pracovné topánky, helma, reflexná vesta, rukavice a okuliare. Pri špecifických činnostiach sú potom doplnené ďalšími prostriedkami, napríklad slúchadlami alebo respirátorom. Pre všetkých platí jasný postup. Napríklad pri zváraní si musia robotníci reflexnú vestu vyzliecť a vziať si zváraciu kuklu a špeciálne rukavice. Podobné je to aj
pri manupilácii s chemikáliami, kedy musia byť okuliare a rukavice odolné voči poleptaniu.

Plánovanie

Každý vedúci pracovník vždy ráno pred zahájením práce preberie s vedením stavby aktuálnu činnosť a možné riziká pre daný deň, s ktorými následne oboznámi svojich pracovníkov. Tí potom v tzv. start karte potvrdia, že sú s rizikami a použitím povinných ochranných prostriedkov oboznámení. „Bezpečnosť ľudí na stavbe je pre nás prioritou, preto sú naše štandardy v Skanska ešte prísnejšie ako zákonné normy. Nie je to hra o to byť najlepším. Ide o ľudské životy a my si toto veľmi dobre uvedomujeme,“ vysvetľuje Jakub Kolesár, manažér zodpovedný za bezpečnosť v Skanska, hlavný dôvod, prečo pristúpila Skanska už pred rokmi k tvrdším opatreniam.

Zásadnou požiadavkou v prístupe k bezpečnosti práce je komunikácia. Či už s robotníkmi, stavbyvedúcimi alebo manažérmi stavieb. „Práve oni nám pomáhajú pochopiť, čo a ako robia a až potom môžeme prichádzať my s návrhmi bezpečnostných opatrení. Keď neviete, čo a ako funguje, nie je možné z takej činnosti urobiť bezpečnejšiu. Kvôli sebe i ostatným. Zmeniť ľudské myslenie je vždy to najťažšie, to, aby človek vzal bezpečnosť za svoju,“ objasnila Eva Nykodymová, manažérka bezpečnosti a udržateľnosti Skanska.

Týždeň bezpečnosti

Tento týždeň je v Skanka globálne zasvätený téme bezpečnosti. V dňoch od 8. do 14.5. prebieha Týždeň bezpečnosti s mottom „Plánuj každý deň“ a je zameraný na to, aby sa zamestnanci na stavbách naučili plánovať dopredu svoju prácu s ohľadom na bezpečnostné riziká. Počas tejto akcie si tak všetci zamestnanci Skanska po celom svete pripomínajú dôležitosť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a preškoľujú sa v nových bezpečnostných postupoch.

Prvá šestica odborov v štatistike pracovnej neschopnosti spôsobenej pracovnými úrazmi:

Odvetvie

2015

2014

Priemyselná výroba

3 661

3 254

Veľkoobchod a maloobchod; oprava motorových vozidiel a motocyklov

1 059

899

Doprava a skladovanie

795

682

Administratívne a podporné služby

583

424

Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov

525

472

Stavebníctvo

524

402

Celkom za všetky sledované odvetvia

9 565

8 240