c

Komplikovaná rekonštrukcia tranzitného ťahu na Poľsko v okrese Svidník je ukončená

Tlačová správa 22.9.2016 10:00 CET

Spoločnosť Skanska ukončila rekonštrukciu štátnej cesty prvej triedy I/73, ktorá má strategický význam pre medzinárodnú dopravu zo severu na juh krajiny a tvorí prepojenie na hraničný prechod s Poľskom - Vyšný Komárnik. Účelom opravy cesty bolo zníženie nehodovosti a zvýšenie dopravného komfortu. Investor Slovenská správa ciest financovala projekt v celkovej hodnote približne 15,5 mil. eur bez DPH cez Európsky fond regionálneho rozvoja, Operačný program Doprava a zo štátneho rozpočtu. Výstavba sa realizovala od apríla 2015.

Cesta I/73 v smere od Šarišského Štiavnika po hraničný prechod Vyšný Komárnik je zaradená do medzinárodného cestného ťahu E 371, do siete transeurópskych magistrál a pre Slovensko je dôležitou spojnicou s Poľskom. Aj kvôli nárastu ťažkej nákladnej dopravy daný úsek nespĺňal parametre štátnej cesty I. triedy a nezabezpečoval plynulú, bezpečnú a bezkolíznu premávku, ktorú by si medzinárodný úsek vyžadoval. Predmetom rekonštrukcie boli stavebné a bezpečnostné opatrenia na zníženie nehodovosti, nakoľko stav vozovky bol nevyhovujúci.

„Predmetom rekonštrukcie cesty I/73 bolo zosilnenie vozovky, v miestach nevyhovujúceho stavebno - technického stavu vozovky, ako i kompletná rekonštrukcia vrátane výmeny nevhodného podložia a sanácie zosuvov. Za účelom zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky sa zrealizovala čiastočná úprava smerového a výškového vedenia trasy v nevyhnutných úsekoch, osadili sa nadštandardné zvislé dopravné značenia zväčšených rozmerov s reflexnou povrchovou úpravou a nové bezpečnostné zariadenia. Opravy sa týkali aj jedenástich mostných objektov a chodníkov v dotknutých obciach. Vykonala sa takisto úprava vodného režimu cesty, usmernenie povrchových vôd, vydláždenie priekop, úprava priepustov a preložka uzlového telekomunikačného kábla,“ popisuje práce Ivan Gajdoš, oblastný manažér závodu Cesty, mosty Skanska SK. 

Práce na viac ako 23-kilometrovom úseku boli rozdelené na 6 častí, pričom prvá úvodná časť sa realizovala pri úplnej uzávere cesty I/73 medzi obcami Šarišský Štiavnik a Rakovčík a vodiči boli presmerovaní na obchádzkovú trasu. 

„Na stavbe sa pracovalo nepretržite sedem dní v týždni. Položili sme približne 100 000 ton asfaltových zmesí a využili 14 000 m³ spevneného kameniva. Prácu navyše predstavovala výmena neúnosných podloží a dodatočné pyrotechnické prieskumy, pri ktorých sme dvakrát narazili na nevybuchnutú muníciu z čias 2.svetovej vojny,“ dodal hlavný stavbyvedúci Ľubomír Slimák zo spoločnosti Skanska. 

Stavba bola špecifická aj svojím umiestnením a z toho pramenilo najväčšie riziko - hustá medzinárodná kamiónová doprava s následným nebezpečím úrazu. Podľa štatistiky Slovenskej správy ciest prešlo každý deň cestou len jedným smerom zhruba 2 000 kamiónov. Najrizikovejším pracoviskom bol úsek č. 5, tzv. "Oporný múr". Po pretrvávajúcich návalových dažďoch došlo k poklesu susediacich blokov, posunutiu oporného múru a následnému zosuvu pravej strany vozovky. Rekonštrukcia úsekov 3 až 6 sa realizovala za plnej premávky, systémom čiastočných uzávierok. Napriek veľmi rizikovej rekonštrukcii nedošlo na stavbe k žiadnemu vážnemu pracovnému úrazu. 

Základné údaje o stavbe: 

Názov diela:                   „Stavebné a bezpečnostné opatrenia na zníženie nehodovosti medzinárodného cestného ťahu E 371 na ceste I/73 Šarišský Štiavnik – Hunkovce“
Miesto stavby:              Prešovský samosprávny kraj, Svidník, cesta I. triedy v km 27,285 - 56,609
Realizované úseky:  
Časť 1: I/73 Šarišský Štiavnik – Horizont (km 27,285-29,000) v dĺžke 1715,00 m
Časť 2: I/73 Horizont - Svidník (km 29,000-37,786) v dĺžke 8786,0 m
Časť 3: I/73 Rázcestie Kapišová - Ladomirová (km 43,822-47,935) v dĺžke 4113,00 m  
Časť 4: I/73 Ladomirová – Hunkovce rekonštrukcia cesty (km 47,935- 48,487) v dĺžke 552 m
Časť 5:   I/73 Hunkovce - zosuv (km 48, 487- 48, 810) v dĺžke 323m
Časť 6: I/73 Hunkovce - Vyšný Komárnik (km 48,811- 56,609 =56,821) v dĺžke 7 798,00 m  
Stavebník:                      Slovenská správa ciest                               
Spôsob financovania: Európsky fond regionálneho rozvoja, Operačný program Doprava, štátny rozpočet
Zhotoviteľ:                      Skanska SK a.s., Závod Cesty, mosty SK
Zmluvná cena:              15 488 756,41 € bez DPH
Začiatok výstavby:       04/2015
Ukončenie výstavby:       09/2016

Súbory na stiahnutie