Skanska na Slovensku
c

Top Študentskou osobnosťou Slovenska je mladá prírodovedkyňa, ktorá sa zameriava na boj s rakovinovými bunkami

Tlačová správa 14.12.2016 13:45 CET

Dvanásty ročník súťaže „Študentská osobnosť Slovenska“ spoznal svojich laureátov pre akademický rok 2015/2016. Projekt je realizovaný pod záštitou J.E. Andreja Kisku – prezidenta SR a hlavným organizátorom projektu je Junior Chamber International – Slovakia. Generálnym partnerom podujatia je už tradične spoločnosť Skanska SK a.s.

Foto vsetci vitazi

Odborná porota tento rok vyberala úspešných študentov a mladých vedcov zo 79 nominácií v dvanástich kategóriách. Študentská osobnosť Slovenska je národná súťaž študentov 1., 2.a 3. stupňa vysokoškolského štúdia. Hlavným organizátorom projektu je Junior Chamber International – Slovakia, generálnym partnerom pre akademický rok 2015/2016 je tradične spoločnosť Skanska SK a.s.

Projekt sa uskutočňuje s podporou Slovenskej rektorskej konferencie a pod odbornou garanciou Slovenskej akadémie vied.

Krásne a symbolické číslo 12 nesie v sebe tento ročník súťaže, preto sme sa rozhodli oceniť 12 výnimočných študentských projektov a som šťastný, že záujem o účasť v súťaži každým rokom rastie.“ vyjadril sa Marián Meško, predseda Junior Chamber International – Slovakia. 

„Podpora Študentskej osobnosti Slovenska sa stala každoročnou súčasťou našej spoločnosti. V čase, keď mnoho mladých a talentovaných ľudí odchádza do zahraničia, považujeme za dôležité, aby sa odborná, aj široká verejnosť na Slovensku dozvedala o študentoch a vedcoch, ktorí pracujú na Slovensku, uznávajú morálne hodnoty, neboja sa pýtať a  preukazovať odvahu, čím potvrzujú, že vďaka nim má Slovensko nádej..“ povedala Magdaléna Dobišová, generálna riaditeľka Skanska SK a.s. 

Absolútnym víťazom t.j. TOP Študentskou osobnosťou Slovenska akad. roku 2015/2016 je:

Mgr. Veronika Némethová

Veronika Némethová je absolventkou Prírodovedeckej fakulty Masarykovej Univerzity v Brne, odbor Molekulárna biológia a genetika. V roku 2011 nastúpila na Hemato-onkologickú kliniku Univerzitnej nemocnice v Brne, na pracovnú pozíciu odborný pracovník v laboratórnych metódach a príprave liečiv. Základným motívom práce Mgr. Veroniky Némethovej je reálne prispieť k liečbe špecifických nádorových ochorení. Novosť jej prístupu spočíva v nájdení princípu pre vývoj vysoko selektívnych chemoterapeutík, ktoré pôsobia výlučne v nádorových bunkách bez negatívneho vplyvu na zdravé tkanivo. Na túto snahu nadväzuje vývoj liekových nosičov na báze prírodných polymérov pre dopravenie liečiv k cieleným nádorovým bunkám. 

Na Ústave polymérov SAV, Oddelenie pre výskum biomateriálov, pôsobí od roku 2014 ako interný doktorand a mladý vedecký pracovník, kde oblasť jej vedeckého záujmu unikátne premosťuje odbory hemato-onkológie a polymérnej chémie pre potreby biomedicíny. Vývoj a syntéza inovatívnych systémov pre protinádorovú liečbu, nanomedicína, charakterizácia materiálov pre medicínske účely a ich testovanie in vitro a in vivo predstavujú oblasti, v ktorých nominovaná dosiahla významné výsledky a publikačné výstupy. Napriek tomu, že jej pôvodná alma mater je diametrálne odlišná od materiálových vied, počas krátkeho obdobia sa etablovala do nových tém a vedeckých oblastí, pričom efektívne nasmerovala interdisciplinárne poňatie ňou riešených tém smerom k aplikáciám do klinickej praxe. 

Víťazi všetkých dvanástich kategórií v roku 2016:

  1. Elektrotechnika, priemyselné technológie
    Ing. Martin Kováč - Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave

  2. Hutníctvo, strojárstvo, energetika
    Ing. Martin Pollák - Fakulta výrobných technológií TU v Košiciach so sídlom v Prešove

  3. Informatika, matematicko-fyzikálne vedy
    Ing. Ivan Srba, PhD. - Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave

  4. Lekárske vedy, farmácia
    Mgr. Petra Bullová, PhD. - Virologický ústav BMC SAV v Bratislave

  5. Prírodné vedy, chémia
    Mgr. Veronika Némethová - Ústav polymérov SAV

  6. Stavebníctvo, architektúra
    Ing. Veronika Földváry, PhD. - Stavebná fakulta STU v Bratislave

  7. Poľnohospodárstvo, lesníctvo, drevárstvo
    Ing. Kristýna Kunderlíková, PhD. - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre

  8. Filozofia, politológia, sociológia, teológia
    Mgr. Angelika Herucová - Historický ústav SAV v Bratislave

  9. Právo
    JUDr. František Bonk - Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach

  10. Kultúra, umenie
    Mgr. art. Stanislav Sabo - Fakulta architektúry STU v Bratislave

  11. Ekonómia
    Bc. Martin Nebesník - Národohospodárska fakulta EU v Bratislave

  12. Šport
    Michaela Balcová - Fakulta hospodárskej informatiky EU v Bratislave