c

Základný kameň diaľnice D1 Budimír – Bidovce dnes slávnostne poklepaný

Tlačová správa 24.11.2016 13:30 CET

Za účasti Ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Árpáda Érseka, generálneho riaditeľa Národnej diaľničnej spoločnosti Juraja Valenta, prezidenta obchodnej jednotky Skanska Česká republika a Slovensko Michala Jurku, ako i zástupcov Košického samosprávneho kraja a priľahlých obcí sa dnes pri obci Vajkovce na východe Slovenska uskutočnilo slávnostné symbolické poklepanie základného kameňa diaľničného úseku D1 Budimír – Bidovce. Novovybudovaný 15,46 km dlhý úsek v hodnote 197,44 milióna eur bude financovaný z Kohézneho fondu Operačný program Integrovaná Infraštruktúra 2014 – 2020 a zo štátneho rozpočtu. Stavba bude dokončená o 37 mesiacov.

Poklepani zakladniho kamene

Projekt D1 Budimír – Bidovce je súčasťou základného komunikačného systému Slovenskej republiky a je priamym pokračovaním diaľnice v úseku Prešov – Košice smerom na Michalovce. Stavba sa zároveň po dobudovaní rýchlostnej cesty R2/R4 stane súčasťou východného obchvatu Košíc a dokončený úsek prepojí diaľnicu D1 s rýchlostnou cestou R4 smerom na Miškolc. Košice budú konečne odľahčené od tranzitu na všetky strany – smerom na Ukrajinu, Maďarsko, Prešov i Rožňavu.

„Pri realizácii tohto projektu sa zameriame hlavne na využitie našej konkurenčnej výhody One Skanska. Ide o synergie vo vnútri spoločnosti pri samotnej výstavbe, o vlastné zdrojové materiály, ako i naše zameranie na nové, napr. 3D technológie, ktoré plánujeme pri výstavbe použiť,“ komentovala generálna riaditeľka spoločnosti Skanska SK a.s. Magdaléna Dobišová. 

Zaujímavosti o stavbe v číslach 

Diaľnica D1 Budimír-Bidovce sa radí k veľkým infraštruktúrnym projektom. Stavba bude mať celkovo 133 stavbených objektov, z toho 4 mimoúrovňové križovatky a 23 mostov. 

  • Celková dĺžka nového úseku: Dĺžka novovybudovaného diaľničného úseku D1 a rýchlostnej cesty R2/R4 sa bude rovnať dĺžke východoslovenskej rieky Bodrog, pretekajúcej cez územie Slovenska, čo predstavuje 15 km.
  • Najdlhší most: Údolie rieky Torysa bude pretínať najväčší, takmer 560 metrový most, ktorého dĺžka obsiahne výšku dvoch Eiffelových veží alebo deväť Dómov Sv. Alžbety v Košiciach.
  • Dĺžka mostných pilót: Na stavbe sa vybuduje viac ako 48 km veľkopriemerových pilót pre založenie mostov a oporných múrov, čo predstavuje celkovú dĺžku trolejbusových tratí v Bratislave.
  • Asfalt: S váhou 210 000 ton budú asfaltové zmesi 5 250 krát ťažšie ako 40-tonový megalitický kamenný monument Stonehenge.
  • Kamenivo: Na vylepšenie podložia do násypov a do konštrukčných vrstiev bude potrebné z okolitých lomov a zemníkov dopraviť a zabudovať takmer 3,5 mil. ton kameniva, čo zhruba predstavuje váhu 10 mrakodrapov Empire State Building v New Yorku.
  • Plocha vozoviek: Celková plocha nových vozoviek bude 478 020 m², čo zodpovedá ploche 55 futbalových ihrísk. 

Základné údaje o stavbe

Názov diela:                     „Diaľnica D1 Budimír – Bidovce“
Lokalita:                            Košice okolie: Kráľovce, Budimír, Vajkovce, Beniakovce, Rozhanovce, Hrašovík, Vyšný Olčvár, Ďurďošík, Bidovce, Svinica
Stavebník:                        Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
Spôsob financovania:       Kohézny fond Operačný program Integrovaná Infraštruktúra 2014 – 2020, štátny rozpočet
Zhotoviteľ:                       Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava
Zmluvná cena:                 197,44 mil. EUR € bez DPH
Začiatok výstavby:          11/2016
Doba výstavby:                37 mesiacov