c

Semafor na konci diaľničného úseku D1 Svinia – Prešov, západ má dni zrátané.

Tlačová správa 20.9.2016 13:30 CET

V týchto dňoch začína výstavba križovatky Prešov, západ, ktorá bude prirodzeným pokračovním 7-kilometrového diaľničného úseku D1 Svinia – Prešov, západ a napojením na rýchlostnú cestu R4 a komunikačný systém mesta Prešov. Investorom projektu je NDS a.s. a generálnym zhotoviteľom spoločnosť Skanska. Projekt v celkovej hodnote takmer 2 milóny Eur je financovaný zo štátneho rozpočtu s plánovaným ukončením v októbri 2017. Novovybudovaná križovatka zároveň ukončí neštandardnú dopravnú situáciu, kedy sa diaľničný úsek končil semaforom.

Novovybudovaná križovatka Prešov, západ bude pozostávať z dvoch základných častí:

  • mimoúrovňovej križovatky s priľahlými diaľničnými vetvami a vetvami rýchlostnej cesty
  • časti s okružnou úrovňovou križovatkou ciest I/18 a II/546.

Realizácia prvej etapy výstavby zabezpečí vzájomné prepojenie diaľnice D1, rýchlostnej cesty R4, ciest I/18 a II/546 a napojenie diaľnice D1 Svinia – Prešov, západ na komunikačný systém mesta Prešov. 

Dobudovanie križovatky sa týka najmä cesty I/18, vedúcej z okružnej križovatky do Prešova. Jedná sa o trojpruhovú komunikáciu s jednosmernou premávkou, ktorá má celkovú dĺžku 625,25 m, z toho sa dobuduje 496,94 m. Súčasťou realizácie bude i úprava asfaltových vrstiev diaľničného úseku D1 a cesty I/18 v smere Prešov – Poprad. V mieste stretu týchto dvoch ciest bude osadený tlmič nárazov. 

Vzhľadom na následnú predpokladanú vysokú frekvenciu motorových vozidiel bola pri projektovaní jednou z hlavných priorít i bezpečnosť chodcov.

„V rámci kompletného diela sa postavia úplne nové chodníky v oboch smeroch so šírkou 2 m. Kompletnou rekonštrukciou prejde aj chodník pozdĺž potoka Vydumanec. Novovybudovaná križovatka bude obsahovať ďaľšie moderné bezpečnostné prvky: obrubníky budú označené varovným pásom z reliéfnej dlažby s polguľovitými výstupkami červenej farby, na navedenie zrakovo postihnutých sa zriadi signálny pás a cez prechod pre chodcov bude použitá vodiaca línia.

Súčasťou dobudovania križovatky bude aj úprava potoka Vydumanec, ktorá umožní dokončiť preložku vodovodu v križovatke. Z dôvodu výstavby oporného múru pozdlž potoka bude odvodnenie vozovky zabezpečené novým 120 metrov dlhým odvodňovacím žľabom,“ popísal jednotlivé etapy výstavby Marián Čechovič, stavbyvedúci zo spoločnosti Skanska, závod Cesty, mosty.

Základné údaje o stavbe:

Názov diela:                   „D1 Svinia-Prešov, západ, dobudovanie križovatky Prešov, západ“
Miesto stavby:              Okres Prešov, Prešovský kraj
Stavebník:                    Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, Slovenská republika
Spôsob financovania:   Zo štátneho rozpočtu
Zhotoviteľ:                   Skanska SK a.s. Krajná 29, 821 04 Bratislava, Závod Cesty, mosty SK
Zmluvná cena:             1 994 944,57 € bez DPH                                                             
Začiatok výstavby:      09/2016                    
Koniec výstavby:         10/2017

Súbory na stiahnutie