c

Skanska štartuje výstavbu diaľnice D1 Budimír - Bidovce

Tlačová správa 25.8.2016 17:00 CET

Dnešným podpisom zmluvy o dielo môže reálne začať výstavba úseku diaľnice D1 medzi Budimírom a Bidovcami na východe Slovenska. Investorom stavby je NDS a.s. a generálnym zhotoviteľom spoločnosť Skanska SK a.s. Celková cena presne 15,46 km dlhého úseku je 197,44 milióna eur. Stavba bude financovaná z Európskeho fondu regionálneho rozvoja cez Operačný program Integrovaná Infraštruktúra 2014 – 2020 a zo štátneho rozpočtu. Predpokladaný začiatok výstavby je naplánovaný na november tohto roku a ukončenie po 38 mesiacoch prác.

01

„Projekt D1 Budimír – Bidovce je súčasťou základného komunikačného systému Slovenskej republiky a je priamym pokračovaním diaľnice v úseku Prešov – Košice smerom na Michalovce. Stavba sa zároveň po dobudovaní rýchlostnej cesty R2/R4 stane súčasťou východného obchvatu Košíc a dokončený úsek prepojí diaľnicu D1 s rýchlostnou cestou R4 smerom na Miškolc. Košice budú konečne odľahčené od tranzitu na všetky strany – smerom na Ukrajinu, Maďarsko, Prešov i Rožňavu,“ komentoval začiatok výstavby generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Róbert Auxt.

Začiatok stavby bude tvoriť novobudovaná mimoúrovňová križovatka Budimír, s pokračovaním cez údolie rieky Torysa. Túto bude pretínať nový a na stavbe najväčší 542 m dlhý most. Ďalej bude smerovať k najväčšej mimoúrovňovej križovatke diaľnice a rýchlostnej cesty „Košické Olšany“ v km 6,5, kde sa stavba rozdelí na pokračovanie samotnej D1 a na výstavbu krátkeho úseku rýchlostnej cesty R2/R4 po mimoúrovňovú križovatku „Hrašovík“ v dĺžke 1,1 km. Samotná diaľnica D1 bude pokračovať cez miernu pahorkatinu, kde sa v stúpaní rozšíri o tretí prídavný pruh pre pomalé vozidlá. Koniec nového diaľničného úseku bude na mimoúrovňovej križovatke „Bidovce“. Celková dĺžka diaľnice predstavuje 14,4 km, pričom dĺžka rýchlostnej cesty je 1,1 km.

Na novom diaľničnom úseku bude 23 mostov s rôznymi typmi nosnej konštrukcie a technológiami výstavby. Najväčší most nad riekou Torysa bude mať dĺžku 542 m. Ďalšie významné mosty sú 311 m most cez rieku Olšava a tri, po sebe idúce mosty s dĺžkou 241 m v kopcovitom stúpaní v druhej časti stavby.

„Úspešnosť ponuky potvrdzuje našu stratégiu využiť vlastnú konkurenčnú výhodu na 100%. Či sa už jedná o synergie vo vnútri spoločnosti v príprave a realizácii ponuky či o vlastné zdrojové materiály alebo o využívanie nových, napr. 3D technológií pri samotnej realizácii. V každom prípade je to hlavne o ľuďoch, o ich profesionalite, motivácii a veľkej chuti dokázať, že náš spôsob práce má i na Slovensku opodstatnenie a budúcnosť,“ komentovala generálna riaditeľka spoločnosti Skanska SK a.s. Magdaléna Dobišová.    

Na stavbe sa vybuduje viac ako 48 000 m veľkopriemerových pilót pre založenie mostov a oporných múrov, takmer 90 000 m štrkopieskových pilót pre zlepšenie podložia, zabuduje sa viac ako 135 000 m³ transportbetónu, 85 000 m³ cementovej stabilizácie z vlastných novopostavených Skanska betonární priamo na stavbe a tiež viac ako 14 000 ton oceľovej výstuže. Asfaltové zmesi v celkovom množstve 210 000 ton budú dodávané prevažne zo Skanska obaľovne asfaltových zmesí vo Veľkej Ide. Na vylepšenie podložia do násypov a do konštrukčných vrstiev bude potrebné z okolitých lomov a zemníkov dopraviť a zabudovať takmer 3,5 mil. ton kameniva.

Súhrnné čísla:

Dĺžka diaľnice D1: 14,40 km
Dĺžka rýchlostnej cesty R2/R4: 1,06 km
Celková plocha vozoviek: 478 020 m²
Počet častí stavby: 138
Mimoúrovňové križovatky na diaľnici: 3
Mimoúrovňové križovatky na rýchlostnej ceste: 1
Počet mostných objektov: 23
Celková dĺžka mostných objektov: 3 452,7 m (plocha 67 067 m²)
Celková dĺžka protihlukových stien: 13 810 m (plocha 48 120 m²)
Celkový objem zemných prác: 1,617 mil. m³ výkop a 2,203 mil. m³ násyp

Základné údaje o stavbe

Názov diela:                     „Diaľnica D1 Budimír – Bidovce“
Lokalita:                           Košice okolie: Kráľovce, Budimír, Vajkovce, Beniakovce, Rozhanovce, Hrašovík, Vyšný Olčvár, Ďurďošík, Bidovce, Svinica
Stavebník:                        Národná diaľničná spoločnosť a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
Spôsob financovania:     Európsky fond regionálneho rozvoja, Operačný program Integrovaná Infraštruktúra 2014 – 2020, štátny rozpočet
Zhotoviteľ:                  Skanska SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava
Zmluvná cena:          197,44 mil. EUR € bez DPH
Začiatok výstavby:              11/2016
Doba výstavby:                  38 mesiacov

Súbory na stiahnutie