c

Nová výrobňa asfaltu v Hornom Hričove je investíciou do kvality výroby i životného prostredia

Tlačová správa 22.6.2016 9:00 CET

Horný Hričov, Žilina (17. jún 2016) – Spoločná investícia takmer 3 milióny eur dvoch akciových spoločností EUROVIA SK a Skanska SK prispela k vybudovaniu ďalšej špičkovej výrobne asfaltových zmesí v Hornom Hričove. Obaľovaciu stanicu s novou technologickou linkou s produkciou 120 ton asfaltovej zmesi za hodinu, spĺňajúcu prísne ekologické normy, prevádzkuje spoločnosť UNIASFALT s.r.o. Horný Hričov, ktorá perspektívne zabezpečí výrobu asfaltových zmesí pre Žilinský región a svojim dosahom aj pre Českú republiku a Poľsko. Hlavnou náplňou budú dodávky materiálu na výstavbu a opravy diaľnic, rýchlostných ciest a ciest v regióne.

01

Spoločníkmi prevádzkovateľa výrobne asfaltových zmesí Horný Hričov, spoločnosti UNIASFALT s.r.o., sú dve stavebné akciové spoločnosti, EUROVIA SK a  Skanska SK. „Spojením investícií do projektu s vlastným know - how, vysokým výkonom, kvalitou  i špičkovou technológiu, ktorá nezaťažuje životné prostredie, sme získali oveľa väčšiu možnosť zapájať sa  a uspieť vo verejných súťažiach, kde pokládka asfaltových zmesí tvorí  významnú časť prác. Nové ekologické technológie zabezpečia kvalitné cesty a ich rekonštrukcie v troch regiónoch Slovenska,“ konštatoval Martin Máté, riaditeľ UNIASFALT s.r.o. pri príležitosti slávnostného otvorenia obaľovne za účasti predstaviteľov spoločností EUROVIA SK, a.s., Skanska SK a.s., miestnej samosprávy a ďalších hostí.

Obaľovňa sa nachádza v novovybudovanom areáli patriacemu spoločnosti UNIASFALT s.r.o. Celý výrobný proces pozostáva z vysušenia kameniva, jeho následného roztriedenia, presného nadávkovania, pridania asfaltu a ďalších prísad a spoločného premiešania. Hotová zmes sa uskladňuje v zásobníkoch, odkiaľ je sypaná na korby nákladných vozidiel a prepravovaná na stavbu. Srdcom obaľovne je nová technologická linka výrobcu Askom s hodinovým výkonom 120 ton obaľovanej zmesi. Výrobu riadi automatizovaný systém. Okrem iného je výrobná linka vybavená zariadením na recykláciu starých asfaltových komunikácií, čo je znakom, že spoločnosť sa snaží pracovať v súlade so zásadami trvalo udržateľného rozvoja. Celá výrobňa spĺňa prísne ekologické normy. Jej obsluhu tvoria 4 pracovníci. Samotnú pokládku asfaltu vykonávajú dve pokládkové čaty oboch spoločníkov, pričom firma bude dodávať asfalty i prípadným tretím stranám.

Obaľovne v  troch krajoch Slovenska

Spoločnosť Uniasfalt s.r.o. prevádzkuje okrem obaľovne v Hornom Hričove i výrobňu vo Vígľaši (2009) a  Šelpiciach pri Trnave (2008). Moderné obaľovne s technológiou spĺňajúcou najvyššie ekologické štandardy ročne vyrobí 120 tis. ton asfaltových zmesí, ktoré sa budú využívať pri výstavbe i reknoštrukciách komunikácií po celom západnom, severnom i strednom Slovensku.

Základné informácie o stavbe:

Názov diela: Obaľovacie zariadenie asfaltových zmesí Horný Hričov
Lokalita: Obec Horný Hričov, okres Žilina
Prevádzkujúca spoločnosť: UNIASFALT s.r.o.
Zhotoviteľ: Eurovia SK, a.s.
Maximálna produkcia živíc: 120t/h. 

Kontakt

Kontakt: Beáta Voskárová Ing., Špecialista komunikácie
Telefón +421 902 986 313