c

Obec Zámutov sa dočkala dokončenia kanalizácie

Tlačová správa 21.10.2015 14:10 CET

Dobudovanie kanalizačnej siete a čističky odpadových vôd v obci Zámutov v okrese Vranov nad Topľou sa stalo skutočnosťou. Zhotoviteľ prác spoločnosť Skanska odovzdal obci do užívania projekt v hodnote viac ako 630 000 eur, financovaný z euro fondov. Práce v teréne trvali približne 4 mesiace.

COV_ukoncenie

Pred realizáciou projektu trápili obyvateľov obce Zámutov nedokončená čistička odpadových vôd a nekompletná kanalizácia v kombinácii s rozostavanými cestami v obci. Po negatívnych skúsenostiach s predchádzajúcim zhotoviteľom a opakovanej verejnej súťaži stavebné riešenie rozostavaných objektov prevzala a do úspešného konca dotiahla spoločnosť Skanska.

„Projekt kanalizácie v provizórnom a nevyhovujúcom stave od prechádzajúcej realizácie komplikoval obyvateľom obce každodennú existenciu. Aby sme obyvateľom zabezpečili bežný štandard funkčnej kanalizácie a zabránili znečisťovaniu podzemných a povrchových vôd bolo potrebné dobudovať dve kanalizačné vetvy, čističku odpadových vôd vrátane doplnenia technológie a vykonať následnú opravu ciest v obci,“ opisuje situáciu Stanislav Duda, starosta obce Zámutov.

„Počas výstavby sme vybudovali dve nové chýbajúce časti kanalizačnej siete čo zahŕňalo realizáciu zemných, výkopových prác, uloženie potrubia, vybudovanie vstupných kanalizačných šácht, vykonanie skúšok vodenepriepustnosti, následné zasypanie ryhy a rozprestretie ornice. Následne sme zrealizovali betónový kryt a asfaltové úpravy na celej ploche komunikácií v obci. Ostatné práce boli zamerané na strojnotechnickú časť čističky odpadových vôd, elektrotechnické a dokončovacie práce na budove objektu,“ sumarizuje práce Ivan Velický, stavbyvedúci Skanska.

Základné údaje o stavbe:

Názov diela:                  Zámutov – Kanalizácia a ČOV - dokončenie
Investor:                      Obecný úrad Zámutov
Zhotoviteľ:                     Skanska SK a.s., Závod Cesty, mosty SK, oblasť Východ
Cena diela:                    698 722,88 Eur bez DPH
Spôsob financovania: Zdroje EÚ
Začiatok výstavby:        5/2015
Ukončenie výstavby:   9/2015