c

Rekonštrukcia križovatiek v Šamoríne ukončená 100 dní pred stanoveným termínom

Tlačová správa 19.10.2015 12:25 CET

Tri samostatné križovatky v meste Šamorín prešli rekonštrukciou s cieľom zvýšiť plynulosť a bezpečnosť dopravy. Investorský projekt Slovenskej správy ciest financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v hodnote takmer 500 000 eur odovzdala spoločnosť Skanska do užívania o 100 dní skôr pred stanoveným termínom ukončenia.

01

Projekt rekonštrukcie riešil predovšetkým spriechodnenie križovatiek v čase dopravnej špičky, ako aj zvýšenie bezpečnosti účastníkov cestnej premávky a obnovenie kvality vozovky. Na križovatkách bola zvýšená bezpečnosť premávky vybudovaním radiacich pruhov pre odbočenie vľavo. Na všetkých križovatkách bol obnovený asfaltový kryt a vyhotovené nové trvalé dopravné značenie s osadením dopravných gombíkov, ktoré navádzajú vodičov v šere a tme. V katastrálnom území mesta Šamorín boli zrekonštruované nasledovné križovatky:

križovatka cesty prvej triedy I/63 a cesty tretej triedy III/06311 v smere na Kráľovianky,

  • križovatka cesty prvej triedy I/63 a cesty tretej triedy III/0638 v smere na Bučuházu,
  • križovatka cesty prvej triedy I/63 a cesty a miestnej komunikácie Pomlejskej cesty.

„Ako prvá podstúpila úpravy križovatka Kraľovianky, ktorá bola do užívania odovzdaná už na konci augusta, nasledovala križovatka v smere do Bučuházy a práce sa uzavreli začiatkom októbra po úprave križovatky Bratislavská cesta/Pomlejská cesta,“ opisuje projekt vedúca oddelenia výstavby mesta Šamorín Mária Valacsayová.

Úpravy vozovky v križovatkách zasahovali do krycích a podkladových vrstiev, časť bola odfrézovaná a deformácie v podobe „koľají“ boli odstránené. Na križovatkách Kraľovianky a Bučuháza si realizácia rekonštrukcie vyžadovala rozšírenie vozovky a na všetkých križovatkách bolo zrekonštruované a doplnené odvodnenie komunikácií. Na križovatke Bučuháza boli zrekonštruované a dobudované chodníky k autobusovým zastávkam, ako aj samotné autobusové zastávky. Na križovatke Pomlejská cesta bola vybudovaná nová cestná svetelná signalizácia s dynamickým riadením prechodu pre chodcov, pričom pri zaraďovaní zelenej pre chodcov je braná do úvahy aj intenzita dopravy na komunikácií I/63. Pri odbočke do Pomlejskej cesty bol dobudovaný chodník pre chodcov a chodníky v miestach prechodov pre chodcov boli doplnené o dlažbu pre nevidiacich,“ vysvetľuje priebeh prác Pavol Sládok, oblastný manažér spoločnosti Skanska.

Realizácia prác bola vykonávaná bez prerušenia obojsmernej premávky za čiastočného obmedzenia dopravy do dočasne zúžených pruhov, čo vyžadovalo zvýšenú opatrnosť a mimoriadny dôraz na dodržiavanie bezpečnosti. Počas asfaltovacích prác bola krátkodobo použitá prenosná svetelná signalizácia a doprava striedavo usmernená do jedného jazdného pruhu.

Základné údaje o stavbe:

Názov diela:                „Cesta I/63 Šamorín, križovatky„
Stavebník:                   Slovenská správa ciest                                  
Spôsob financovania: Európsky fond regionálneho rozvoja, Operačný program doprava,  Prioritná os 5 a zo štátneho rozpočtu
Zhotoviteľ:                  Skanska SK a.s., Závod Cesty, mosty SK, oblasť Západ
Zmluvná cena:            496 200 € bez DPH
Začiatok výstavby:     5/2015
Ukončenie výstavby: 10/2015

Súbory na stiahnutie