c

Obec Rovinka má novú cyklotrasu

Tlačová správa 17.9.2015 16:20 CET

Cyklistom a korčuliarom v Bratislavskom kraji je od tohoročných prázdnin k dispozícii nový úsek cyklotrasy v blízkosti obce Rovinka. Na novú asfaltovú cestu sa možno napojiť z cyklocesty vedúcej od Slovnaftu v smere na Dunajskú Lužnú, pričom vedie popri obľúbenom štrkovisku Rovinka smerom k CHKO Dunajské luhy. Projekt v hodnote takmer 225 000 euro bez DPH zrealizovala spoločnosť Skanska pre obec Rovinka v priebehu jedného mesiaca. Novo postavený úsek cyklotrasy pri Rovinke by mal byť napojený na budúcu stavbu rýchlostnej cesty R7 Ketelec – Dunajská Lužná ako pokračovanie turistického chodníka ponad komunikáciu ekoduktom.

01

„Cieľom projektu bola modernizácia už existujúceho turistického chodníka „Rovinka centrum – Topoľové“, čím sa doplnila sieť okolitých, navzájom prepojených cyklotrás. Nová cesta cyklistom a turistom uľahčuje prístup k jazeru - štrkovisku Rovinka, či k prírodnej rezervácii Topoľové hony, ktorá je súčasťou Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy. Na konci úseku je cyklotrasa napojená na budúcu stavbu rýchlostnej cesty R7 Ketelec – Dunajská Lužná, v rámci ktorej sa uvažuje s preložením existujúceho turistického chodníka ponad rýchlostnú cestu ekoduktom, čím sa zabezpečí ďalšie pokračovanie turistickej cesty v smere Topoľové – Topoľové Hony“, popisuje projekt starosta obce Rovinka Milan Bombala.

„Práce na modernizácii pôvodného nespevneného turistického chodníka pozostávali z odstránenia vegetačného krytu, odhumusovania a postupnej realizácie zemných prác. Vybudované boli nové konštrukčné vrstvy vozovky, čím sme dosiahli nový kvalitný asfaltový povrch pre cyklistov a korčuliarov v dĺžke približne 2 km. Zrealizované boli aj odvodňovacie zariadenia, finálne vegetačné úpravy a dopravné značenie vrátanie vodiacich a turistických značiek“, sumarizuje práce stavbyvedúci spoločnosti Skanska Miroslav Patsch.

Užívateľom novej cyklotrasy bude slúžiť aj spevnená prekrytá odpočívacia plocha doplnená o lavičky s operadlami, stojany na bicykle, odpadkové koše, či plagátovacie plochy. Novinkou pre užívateľov bude vybavenie trasy webovou aplikáciou, ktorú si budú môcť bezplatne stiahnuť do mobilných zariadení a nahlasovať tak prevádzkovateľovi svoje podnety. Webová aplikácia bude prevádzkovateľovi cyklotrasy pomáhať s monitorovaním, spravovaním a údržbou prostredníctvom push-notifikácií a obojstranného komunikačného kanálu medzi objednávateľom a užívateľmi cyklocesty.

Základné údaje o stavbe:

Názov diela:                „Cyklocesta Rovinka“
Stavebník:                   Obec Rovinka, Obecný úrad č. 350, 900 41 Rovinka
Spôsob financovania:    Európsky fond regionálneho rozvoja, Operačný program doprava,   Prioritná os 5 a zo štátneho rozpočtu
Zhotoviteľ:                  Skanska SK a.s., Závod Cesty, mosty SK, oblasť Západ
Zmluvná cena:            224 887,78 EUR € bez DPH
Začiatok výstavby:      6/2015
Ukončenie výstavby:    7/2015

Súbory na stiahnutie