c

Cestný most na trase Rožňava – Košice prešiel rekonštrukciou

Tlačová správa 24.8.2015 14:30 CET

Od augusta slúži vodičom na trase medzi Rožňavou a Košicami zrekonštruovaný most na ceste I. triedy I/50 pri obci Dvorníky. Rozsiahlu opravu mosta v hodnote 338 813 € zrealizovala spoločnosť Skanska pre investora NDS za 15 týždňov. Výsledkom opráv je moderný cestný most s novou vozovkou, zvodidlami, zábradlím, či zrenovovaným odvodňovacím systémom.

 

Dvorniky 01

Pôvodný most pri Dvorníkoch pochádzal z 50-tych rokov a cieľom jeho rekonštrukcie bolo v prvom rade zvýšiť bezpečnosť dopravy a odstrániť príčiny zhoršovania technického stavu. Okrem nových bezpečnostných zariadení v podobe zábradelných zvodidiel prinesie vodičom zvýšený komfort premávky aj zväčšená celková šírka mosta.

„Pri búracích prácach bol odstránený pôvodný mostný zvršok a prechodové oblasti až do úrovne nosnej konštrukcie, vozovka bola vyfrézovaná pred a za mostom. Vo fáze stavebných prác boli vybudované prechodové oblasti mosta, nová spriahajúca doska, osadené železobetónové rímsy, hydroizolácia a odvodňovací systém. Na moste a v jeho okolí bola položená nová asfaltová vozovka, nainštalované bezpečnostné zariadenia a práce boli ukončené úpravou a vyčistením okolia“, sumarizuje projekt Igor Korpa-Ondo, oblastný manažér Skanska.

Komplexná rekonštrukcia zahŕňala aj opravu priekopov pod mostom, či vybudovanie nového revízneho schodiska. Počas rekonštrukcie, ktorá trvala necelé tri mesiace bola doprava na moste striedavo vedená v jednom pruhu. Kvôli sanácii nosnej konštrukcie mosta došlo aj k čiastočnému obmedzeniu dopravy na dvojkoľajnej železničnej trati spájajúcej Rožňavu a Košice, ktorá vedie popod most. Striedavé výluky vždy jednej z tratí trvali po dobu 14 dní. 

Základné údaje o stavbe:

Názov diela: „Oprava mosta ev.č. 50-302 cez trať ŽSR, Dvorníky 201 Most ev.č. 50-302“
Miesto stavby: Katastrálne územie obce Dvorníky, cesta I/50 - km 404,892
Stavebník: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Spôsob financovania: z vlastných zdrojov objednávateľa
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Závod Cesty, mosty SK, oblasť Východ
Zmluvná cena: 338 813 € bez DPH
Začiatok výstavby: do 5 pracovných dní po odovzdaní staveniska zhotoviteľovi
Ukončenie výstavby: 15 týždňov odo dňa začatia vykonávania stavebných prác