c

Zrekonštruovaná železničná trať v okrese Trebišov opäť v plnej prevádzke

Tlačová správa 10.8.2015 14:00 CET

Spoločnosť Skanska úspešne ukončila rekonštrukciu železničnej trate na úseku Trebišov – Michalovce s cieľom odstránenia rýchlostných obmedzení a dosiahnutia traťovej rýchlosti 100 km/h. Projekt v hodnote približne 2,4 mil. euro pre ŽSR zahŕňal aj modernizáciu dvoch železničných priecestí.

 

Trebisov 01

„Modernizácia trate bola vykonaná na jednokoľajovom elektrifikovanom traťovom úseku ŽST Trebišov - Výhybňa Hrinište, kde bolo v minulosti nevyhnutné pristúpiť k prechodnému obmedzeniu traťovej rýchlosti na 80 km/h a 60 km/h kvôli deformácii smerovej a výškovej polohy koľaje. Po vykonaní rekonštrukcie železničného zvršku a časti úseku železničného spodku je trať prispôsobená na rýchlosť 100 km/h, pre ktorú bola pôvodne naprojektovaná. Práce boli zrealizované podľa vopred stanoveného harmonogramu a projektovej dokumentácie, pričom efektívna spolupráca so zhotoviteľom stavby priniesla zlepšenie priepustnosti úseku a dokončenie projektu v požadovanom čase a kvalite,“ popísala priebeh projektu hovorkyňa ŽSR Martina Pavliková.

„Na celom úseku sme zrealizovali rekonštrukciu železničného zvršku a v dĺžke 3,970 km bol opravený i železničný spodok celkovou sanáciou podkladnej vrstvy v dĺžke 1,143 km, vrátane použitia výstužných geomreží a separačných geotextílií. Výsledkom opráv je úsek s novými koľajnicami a podvalmi v novom koľajovom lôžku, kde sa vykonali aj úpravy svahov a čistenia odvodňovacích priekop. Trakčné vedenie bolo po vykonaní opráv vyregulované a v súčasnosti je opäť plne funkčné. V rámci stavebných prác sme zmodernizovali aj dve železničné priecestia, kde bola asfaltová vozovka nahradená celo gumovou konštrukciou. Všetky výluky trate boli ukončené na čas, práce boli zrealizované bez vád a nedorobkov a úsek trate je momentálne v plnej prevádzke, “ sumarizuje práce Vladimír Kotrík, riaditeľ závodu železničné staviteľstvo spoločnosti Skanska.

Rekonštrukčné práce trvali celkovo dva mesiace, väčšina objemu prác bola však zrealizovaná počas prvých 15 dní, kedy bola vlaková doprava v úseku Trebišov - Bánovce nad Ondavou bude dočasne obmedzená v nepretržitých celodenných výlukách. Dokončovacie práce prebiehali za pomoci denných výluk trate.  

Základné údaje o stavbe:

Názov diela: „ŽST Trebišov-výhybňa Hrinište, KR k.č.1, materiálom novým, km 20,737-24,707; 3,970 km, sanácia žel. spodku v úseku 20,737-21,880“
Miesto stavby: Líniová stavba ŽST Trebišov – Výhybňa Hrinište
Objednávateľ: ŽSR GR, Odbor investorský
Spôsob financovania: zdroje ŽSR
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Závod Železničné staviteľstvo SK
Zmluvná cena: 2 396 820,21 € bez DPH
Začiatok výstavby: 05/2015
Ukončenie výstavby: 06/2015