c

Zrekonštruované cesty II. a III. triedy v okrese Topoľčany a Nitra

Tlačová správa 15.7.2015 11:30 CET

Od novembra minulého roka spoločnosť Skanska realizovala rekonštrukciu na cestách II. a III. triedy v Topoľčianskom a Nitrianskom okrese. Modernizačné práce financované z eurofondov v hodnote približne 3,4 mil. eur bez DPH boli ukončené minulý mesiac. Viac ako 28 kilometrov ciest v piatich rôznych úsekoch si po technickej a bezpečnostnej renovácií prevzal do užívania Nitriansky samosprávny kraj.

 

01

„Predmetom opráv boli cesty spájajúce jednotlivé obce, prípadne obecné komunikácie, na ktorých bolo potrebné zrekonštruovať kryty vozoviek, odvodniť komunikácie, ale aj zlepšiť bezpečnostné prvky doplnením dopravného značenia a upraviť križovatky či spevniť krajnice. Realizácia projektu prebehla podľa stanoveného harmonogramu a projektového plánu. Efektívna spolupráca so zhotoviteľom stavby priniesla obyvateľom obcí zvýšenie bezpečnosti a dopravného komfortu so zlepšením plynulosti dopravy,“ zhrnula projekt Oľga Prekopová, hovorkyňa predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Rekonštrukcia ciest prebiehala v nasledujúcich v úsekoch:

  • Cesta II/593 Dolné Lefantovce (km 10,389 – 13,004 t.j. 2,615 km)
  • Cesta III/06446 Horné Lefantovce (km 0,000 – 3,529 t.j. 3,529 km)
  • Cesta II/593 hranica okresu Nitra - Oponice - Kovarce - Solčany (km 0,000 – 12,860 t.j. 12,860 km)
  • Cesta III/064058 a III/064057 Nitrianska Streda - Chrabrany - Urmince (km 0,000 – 3,101, 0,000 - 3,310, v celkovej dĺžke 6,411 km)
  • Cesta III/06447 Oponice - Súlovce (km 0,000 – 2,600 t.j. 2,600 km) 

„Stavebné práce boli zamerané predovšetkým na opravu vrchných vrstiev vozovky a pozostávali z pokládky asfaltových zmesí, sanácie poškodených častí vozovky, opravy ríms či doplnenia zábradlí a zvodidiel na priľahlých priepustoch. Súčasťou rekonštrukcie boli aj práce na obnove odvodnenia komunikácií do jestvujúcich rigolov a zosilnenie krajníc. V rámci obnovy bezpečnostných prvkov komunikácií bolo zrealizované vodorovné a zvislé dopravné značenie doplnené o prechody pre chodcov s retroreflexnými gombíkmi. Na cestách pribudli aj nové bezpečnostné prvky ako merače rýchlosti, merače teploty vzduchu a vozovky. Práce na projekte boli vykonané v zmysle projektovej dokumentácie a uzatvorenej zmluvy o dielo bez nedorobkov či vád,“ popísal projekt Marek Štancel, oblastný manažér Skanska SK a.s. 

Základné údaje o stavbe:

Názov diela: Modernizácia ciest región Topoľčany - 2. etapa
Investor: Nitriansky samosprávny kraj
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Závod Cesty, mosty SK, Oblasť Západ
Cena diela: 3 405 209,384 EUR bez DPH
Ukončenie výstavby: 6/2015
Financovanie: Regionálny operačný program Doprava

Súbory na stiahnutie